Xml Trong Excel Là Gì / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Tổng Quan Về Xml Trong Excel

Microsoft Excel giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhập dữ liệu Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng (XML) vốn được tạo ra từ các cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác, để ánh xạ các thành phần XML từ sơ đồ XML tới các ô trang tính, và để xuất dữ liệu XML đã chỉnh sửa dùng cho việc tương tác với các cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác. Hãy coi các tính năng XML này là tính năng biến Office Excel thành công cụ tạo tệp dữ liệu XML với giao diện người dùng quen thuộc.

Tại sao dùng XML trong Excel?

XML là công nghệ được thiết kế để quản lý và chia sẻ dữ liệu có cấu trúc trong tệp văn bản mà con người có thể đọc được. XML tuân thủ các hướng dẫn tiêu chuẩn ngành và có thể được xử lý bởi nhiều cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Sử dụng XML, người thiết kế ứng dụng có thể tạo ra thẻ, cấu trúc dữ liệu và sơ đồ tùy chỉnh của riêng mình. Tóm lại, XML khiến cho việc định nghĩa, truyền, xác thực và diễn giải dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, ứng dụng và tổ chức trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tệp lược đồ và dữ liệu XML

Excel chủ yếu làm việc với hai kiểu tệp XML:

Tệp dữ liệu XML (.xml) chứa thẻ tùy chỉnh và dữ liệu có cấu trúc.

Các tệp sơ đồ (. xsd) chứa thẻ lược đồ mà việc thực thi các quy tắc, chẳng hạn như kiểu dữ liệu và xác thực.

Tiêu chuẩn XML cũng xác định tệp Biến đổi Ngôn ngữ Biểu phong cách Mở rộng (.xslt), vốn được sử dụng để áp dụng các kiểu và chuyển dữ liệu XML thành các định dạng bản trình bày khác. Bạn có thể áp dụng những chuyển đổi này trước khi nhập tệp XML vào Excel và sau khi xuất tệp XML từ Excel. Nếu tệp XSLT được nối kết với tệp dữ liệu XML mà bạn nhập vào Excel, thì bạn sẽ có được tùy chọn áp dụng hoặc không áp dụng định dạng trước khi dữ liệu được thêm vào trang tính, nhưng chỉ khi bạn mở tệp XML bằng cách sử dụng lệnh Mở từ trong Excel. Hãy chọn kiểu tệp Tệp XML (*.xml) trước khi bấm nút Mở để xem các tệp XML trong thư mục.

Các tình huống chính trong XML và Excel

Bằng cách sử dụng XML và Excel, bạn có thể quản lý sổ làm việc và dữ liệu theo những cách mà trước đây không thể hoặc rất khó thực hiện. Bằng cách sử dụng ánh xạ XML, bạn có thể dễ dàng thêm, nhận dạng và trích xuất các phần dữ liệu nghiệp vụ cụ thể từ tài liệu Excel. Ví dụ, hóa đơn chứa tên và địa chỉ khách hàng hoặc báo cáo chứa kết quả tài chính của quý gần nhất không còn chỉ là những báo cáo tĩnh. Bạn có thể dễ dàng nhập thông tin này từ các cơ sở dữ liệu và ứng dụng, chỉnh sửa và xuất thông tin đó tới chính cơ sở dữ liệu và ứng dụng ban đầu hoặc cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác.

Mở rộng chức năng của mẫu Excel hiện tại bằng cách ánh xạ các thành phần XML vào các ô hiện có. Điều này khiến cho việc nhập và xuất dữ liệu XML ra khỏi mẫu trở nên dễ dàng hơn mà không phải thiết kế lại mẫu.

Sử dụng dữ liệu XML làm dữ liệu đầu vào của các mô hình tính toán hiện tại bằng cách ánh xạ các phần tử XML lên trang tính hiện có.

Nhập tệp dữ liệu XML vào sổ làm việc mới.

Nhập dữ liệu XML từ dịch vụ Web vào trang tính Excel của bạn.

Xuất dữ liệu trong các ô được ánh xạ ra tệp dữ liệu XML độc lập với dữ liệu khác trong sổ làm việc.

Làm việc với ánh xạ XML

Bạn có thể tạo hoặc mở một sổ làm việc trong Excel, đính kèm một tệp lược đồ XML (. xsd) vào sổ làm việc, sau đó sử dụng ngăn tác vụ nguồn XML để ánh xạ các thành phần XML của lược đồ cho các ô hoặc bảng riêng lẻ. Sau khi ánh xạ các thành phần XML tới trang tính, bạn có thể nhập hoặc xuất dữ liệu XML vào và ra khỏi các ô được ánh xạ.

Khi bạn thêm tệp sơ đồ XML (.xsd) vào sổ làm việc, bạn sẽ tạo ra một ánh xạ XML. Nhìn chung, ánh xạ XML được sử dụng để tạo ra các ô được ánh xạ và quản lý mối quan hệ giữa các ô được ánh xạ và các thành phần riêng lẻ trong sơ đồ XML. Ngoài ra, các ánh xạ XML này được sử dụng để gắn kết nội dung của các ô được ánh xạ với các thành phần trong sơ đồ khi bạn nhập hoặc xuất các tệp dữ liệu XML (.xml).

Bạn có thể tạo ra hai kiểu ô được ánh xạ: ô ánh xạ đơn và ô lặp lại (xuất hiện ở dạng bảng XML). Để linh hoạt hơn trong thiết kế trang tính, bạn có thể kéo các ô được ánh xạ ở bất kỳ vị trí nào trên trang tính và theo bất cứ thứ tự nào – thậm chí theo thứ tự khác với sơ đồ XML. Bạn cũng có thể chọn những thành phần sẽ ánh xạ và không ánh xạ.

Cần phải biết các quy tắc sử dụng ánh xạ XML sau đây:

Một sổ làm việc có thể chứa một hoặc nhiều ánh xạ XML.

Mỗi lần bạn chỉ có thể ánh xạ được một thành phần tới một vị trí trong sổ làm việc.

Mỗi ánh xạ XML là một thực thể độc lập, ngay cả khi nhiều ánh xạ XML trong cùng một sổ làm việc tham chiếu tới cùng một sơ đồ.

Một ánh xạ XML chỉ có thể chứa một thành phần gốc. Nếu bạn thêm sơ đồ mà sơ đồ đó xác định nhiều thành phần gốc, thì bạn sẽ được nhắc chọn thành phần gốc để sử dụng cho ánh xạ XML mới.

Sử dụng ngăn tác vụ Nguồn XML

Bạn sử dụng ngăn tác vụ Nguồn XML để quản lý ánh xạ XML. Để mở ngăn tác vụ này, trong thẻ Nhà phát triển, trong nhóm XML, hãy bấm Nguồn. Sơ đồ sau đây cho biết các tính năng chính của ngăn tác vụ này.

1. Liệt kê các ánh xạ XML đã được thêm vào sổ làm việc

2. Hiển thị danh sách phân cấp các thành phần XML trong ánh xạ XML đang được liệt kê

3. Thiết đặt các tùy chọn khi làm việc với ngăn tác vụ Nguồn XML và dữ liệu XML, chẳng hạn như cách xem trước dữ liệu và kiểm soát đề mục

4. Mở hộp thoại Ánh xạ XML mà bạn có thể dùng để thêm, xóa hoặc đổi tên ánh xạ XML

5. Kiểm tra xem bạn có thể xuất dữ liệu XML thông qua ánh xạ XML hiện tại hay không

Đầu Trang

Các kiểu thành phần và biểu tượng của chúng

Bảng sau đây tóm tắt từng kiểu thành phần XML mà Excel có thể làm việc và biểu tượng được dùng để thể hiện từng kiểu thành phần đó.

Kiểu thành phần

Biểu tượng

Đầu Trang

Làm việc với các ô ánh xạ đơn

Ô ánh xạ đơn là ô được ánh xạ với một thành phần XML không lặp lại. Bạn có thể tạo ô ánh xạ đơn bằng cách kéo một thành phần XML không lặp lại từ ngăn tác vụ Nguồn XML tới một ô đơn trong trang tính.

Khi bạn kéo thành phần XML không lặp lại vào trang tính, bạn có thể sử dụng thẻ thông minh để chọn đưa tên thành phần XML đó làm đề mục phía trên hoặc ngay bên trái ô ánh xạ đơn, hoặc bạn có thể sử dụng một giá trị ô hiện tại làm đề mục.

Bạn cũng có thể dùng công thức trong một ô ánh xạ đơn nếu ô đó được ánh xạ tới một thành phần XML với kiểu dữ liệu XML Schema Definition (XSD) được Excel diễn giải là số, ngày hoặc thời gian.

Đầu Trang

Làm việc với các ô lặp lại trong bảng XML

Bảng XML có diện mạo và tính năng tương tự bảng Excel. Bảng XML là bảng Excel đã được ánh xạ tới một hoặc nhiều thành phần XML lặp lại. Mỗi cột trong bảng XML đại diện cho một thành phần XML.

Bảng XML được tạo ra khi bạn:

Dùng lệnh Nhập (trong nhóm XML trên thẻ Nhà phát triển) để nhập tệp dữ liệu XML.

Dùng lệnh mở từ trong Excel để mở tệp dữ liệu XML – và sau đó chọn dưới dạng bảng XML trong hộp thoại mở XML .

Dùng lệnh Từ Nhập Dữ liệu XML (từ nút lệnh Từ các Nguồn Khác, trong nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài, trong thẻ Dữ liệu) để nhập tệp dữ liệu XML – và sau đó chọn Bảng XML trong trang tính hiện có hoặc Trang tính mới trong hộp thoại Nhập Dữ liệu.

Kéo một hoặc nhiều thành phần lặp lại từ ngăn tác vụ Nguồn XML sang bảng tính.

Khi bạn tạo bảng XML, tên các thành phần XML sẽ tự động được sử dụng làm đề mục cột. Bạn có thể đổi những đề mục này thành bất kỳ đề mục cột nào bạn muốn. Tuy nhiên, tên các thành phần XML gốc sẽ luôn được sử dụng khi bạn xuất dữ liệu từ các ô được ánh xạ.

Hai tùy chọn dưới nút Tùy chọn trong ngăn tác vụ Nguồn XML rất hữu dụng khi bạn làm việc với bảng XML:

Tự động Phối các Thành phần Khi Ánh xạ Khi chọn tùy chọn này, Excel sẽ tạo ra một bảng XML từ nhiều trường khi chúng được đặt vào trang tính. Tùy chọn này sẽ hoạt động nếu nhiều trường được đặt cạnh nhau trên cùng một hàng. Khi xóa tùy chọn này, mỗi thành phần sẽ xuất hiện như một bảng XML riêng.

Dữ liệu của Tôi Có Đề mục Khi chọn tùy chọn này, dữ liệu đề mục hiện có sẽ được sử dụng làm đề mục cột cho các thành phần lặp lại mà bạn ánh xạ tới trang tính. Khi xóa tùy chọn này, tên các thành phần XML sẽ được sử dụng làm đề mục cột.

Bảng XML dựa trên hàng, có nghĩa là chúng phát triển từ hàng đề mục xuống. Bạn không thể thêm các mục mới vào phía trên các hàng hiện có.

Bạn không thể hoán vị bảng XML sao cho các mục mới sẽ được thêm vào bên phải.

Bạn có thể sử dụng công thức trong cột được ánh xạ tới các thành phần XML với kiểu dữ liệu XML Schema Definition (XSD) được Excel diễn giải là số, ngày hoặc thời gian. Giống như trong bảng Excel, các công thức trong bảng XML được điền vào cột khi hàng mới được thêm vào bảng.

Cân nhắc tính bảo mật của ánh xạ XML

Ánh xạ XML và thông tin về nguồn dữ liệu của nó được lưu với sổ làm việc Excel, không phải một trang tính cụ thể. Người dùng có mưu đồ xấu có thể xem thông tin ánh xạ này bằng cách sử dụng macro Microsoft Visual Basic cho các Ứng dụng (VBA). Ngoài ra, nếu bạn lưu sổ làm việc ở dạng Tệp Định dạng Open XML của Office trong Excel cho phép macro, thì có thể xem được thông tin ánh xạ này thông qua Microsoft Notepad hoặc chương trình soạn thảo văn bản khác.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng thông tin ánh xạ nhưng loại bỏ thông tin có thể nhạy cảm về nguồn dữ liệu, thì bạn có thể xóa bỏ định nghĩa nguồn dữ liệu của sơ đồ XML ra khỏi sổ làm việc nhưng vẫn xuất dữ liệu XML bằng cách xóa hộp kiểm Lưu định nghĩa nguồn dữ liệu trong sổ làm việc trong hộp thoại Thuộc tính Ánh xạ XML, có trong lệnh Thuộc tính Ánh xạ trong nhóm XML trên tab Nhà phát triển.

Nếu bạn xóa trang tính trước khi xóa ánh xạ, thì thông tin ánh xạ về nguồn dữ liệu và có thể cả các thông tin nhạy cảm khác vẫn được lưu trong sổ làm việc. Nếu bạn đang cập nhật sổ làm việc để loại bỏ thông tin nhạy cảm, hãy đảm bảo xóa ánh xạ XML trước khi xóa trang tính để thông tin ánh xạ được xóa vĩnh viễn khỏi sổ làm việc.

Đầu Trang

Nhập dữ liệu XML

Bạn có thể nhập dữ liệu XML vào ánh xạ XML hiện có trong sổ làm việc. Khi nhập dữ liệu, bạn sẽ kết hợp dữ liệu từ tệp với ánh xạ XML được lưu trong sổ làm việc. Điều này có nghĩa là mỗi thành phần dữ liệu trong tệp dữ liệu XML có một thành phần tương ứng trong sơ đồ XML mà bạn đã ánh xạ từ tệp Sơ đồ XML hoặc sơ đồ phỏng đoán. Mỗi ánh xạ XML chỉ có thể có một gắn kết dữ liệu XML và gắn kết dữ liệu XML được kết nối với tất cả các ánh xạ được tạo ra từ một ánh xạ XML duy nhất.

Bạn có thể hiển thị hộp thoại Thuộc tính Ánh xạ XML (Bấm Thuộc tính Ánh xạ trong nhóm XML trên tab Nhà phát triển) có ba tùy chọn, tất cả đều được chọn theo mặc định và bạn có thể đặt hoặc xóa để kiểm soát hành vi của gắn kết dữ liệu XML:

Xác thực dữ liệu theo sơ đồ cho nhập và xuất Xác định xem Excel có xác thực dữ liệu theo ánh xạ XML khi nhập dữ liệu hay không. Hãy bấm tùy chọn này khi bạn muốn đảm bảo dữ liệu XML mà bạn nhập phù hợp với sơ đồ XML.

Ghi đè dữ liệu hiện có bằng dữ liệu mới Xác định xem dữ liệu có được ghi đè khi bạn nhập dữ liệu hay không. Hãy bấm tùy chọn này khi bạn muốn thay thế dữ liệu hiện có bằng dữ liệu mới, ví dụ khi dữ liệu cập nhật có trong tệp dữ liệu XML mới.

Chắp thêm dữ liệu mới vào bảng XML hiện có Xác định xem nội dung của nguồn dữ liệu có được chắp thêm vào dữ liệu hiện có trong trang tính hay không. Hãy bấm tùy chọn này, ví dụ như khi bạn đang hợp nhất dữ liệu từ một vài tệp dữ liệu XML tương tự vào bảng XML, hoặc khi bạn không muốn ghi đè nội dung của một ô có chứa hàm.

Khi nhập dữ liệu XML, bạn có thể muốn ghi đè một số ô được ánh xạ nhưng không muốn ghi đè các ô khác. Ví dụ, một số ô được ánh xạ có thể chứa công thức và bạn không muốn ghi đè lên các công thức đó khi nhập tệp XML. Bạn có thể áp dụng hai phương pháp:

Không ánh xạ các thành phần bạn không muốn bị ghi đè trước khi nhập dữ liệu XML. Sau khi nhập dữ liệu XML, bạn có thể ánh xạ lại thành phần XML tới các ô có chứa công thức, để bạn có thể xuất kết quả của các công thức đó tới tệp dữ liệu XML.

Tạo hai ánh xạ XML từ cùng một sơ đồ XML. Sử dụng một ánh xạ XML để nhập dữ liệu XML. Trong ánh xạ XML “Nhập” này, không ánh xạ các thành phần tới các ô chứa công thức hoặc dữ liệu khác mà bạn không muốn bị ghi đè. Sử dụng ánh xạ XML còn lại để xuất dữ liệu. Trong ánh xạ XML “Xuất” này, hãy ánh xạ các thành phần mà bạn muốn xuất tới tệp XML.

Lưu ý: Khả năng nhập dữ liệu XML từ dịch vụ Web bằng cách sử dụng tệp Data Retrieval Service Connection (.uxdc) để kết nối nguồn dữ liệu không còn được hỗ trợ trong các phiên bản sau Excel 2003 thông qua giao diện người dùng. Nếu bạn mở sổ làm việc được tạo ra trong Excel 2003, bạn vẫn có thể xem dữ liệu nhưng không thể sửa hoặc làm mới dữ liệu nguồn.

Làm việc với sơ đồ phỏng đoán

Nếu bạn nhập dữ liệu XML mà không thêm sơ đồ XML tương ứng trước để tạo ra ánh xạ XML, thì Excel sẽ tìm cách phỏng đoán một sơ đồ cho bạn dựa trên các thẻ được xác định trong tệp dữ liệu XML. Sơ đồ phỏng đoán được lưu trong sổ làm việc và sơ đồ phỏng đoán cho phép bạn làm việc với dữ liệu XML nếu tệp sơ đồ XML không được liên kết với sổ làm việc.

Khi bạn làm việc với dữ liệu XML được nhập mà có sơ đồ phỏng đoán, bạn cũng có thể tùy chỉnh ngăn tác vụ Nguồn XML. Chọn dữ liệu xem trước trong tùy chọn ngăn tác vụ từ nút tùy chọn để hiển thị hàng dữ liệu đầu tiên dưới dạng dữ liệu mẫu trong danh sách thành phần, nếu bạn đã nhập dữ liệu XML được liên kết với ánh xạ XML trong phiên làm việc hiện tại của Excel.

Bạn không thể xuất sơ đồ phỏng đoán của Excel dưới dạng một tệp sơ đồ XML tách biệt (.xsd). Mặc dù có trình soạn sơ đồ XML và các phương pháp khác để tạo tệp sơ đồ XML, nhưng bạn có thể không truy nhập được vào các sơ đồ một cách thuận tiện hoặc không biết cách sử dụng các lược đồ đó. Để thay thế, bạn có thể sử dụng Bổ trợ Công cụ XML Excel 2003 Phiên bản 1.1, mà bổ trợ này có thể tạo ra tệp sơ đồ từ ánh xạ XML. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng phần bổ trợ của Excel 2003 XML Tools, phiên bản 1,1.

Xuất dữ liệu XML

Bạn xuất dữ liệu XML bằng cách xuất nội dung của các ô được ánh xạ trên trang tính. Khi bạn xuất dữ liệu, Excel áp dụng các quy tắc sau đây để xác định dữ liệu nào cần lưu và cách lưu dữ liệu đó:

Các mục trống sẽ không được tạo khi tồn tại ô trống cho thành phần tùy chọn, nhưng các mục trống sẽ được tạo khi tồn tại các ô trống cho thành phần bắt buộc.

Mã hóa Định dạng Chuyển đổi Unicode 8 (UTF-8) được dùng để viết dữ liệu.

Tất cả các vùng tên được xác định trong thành phần XML Gốc.

Các nút chú thích không được giữ lại.

Bạn có thể hiển thị hộp thoại thuộc tính ánh xạ XML (bấm vào thuộc tính ánh xạ trong nhóm XML trên tab nhà phát triển .) và sau đó dùng dữ liệu xác thực chống lại sơ đồ để tùy chọn nhập và xuất (hiện hoạt theo mặc định) để xác định dữ liệu Excel xác thực đối với ánh xạ XML khi xuất dữ liệu. Bấm vào tùy chọn này khi bạn muốn đảm bảo rằng dữ liệu XML mà bạn xuất conforms vào lược đồ XML.

Sử dụng Tệp Định dạng Open XML của Office trong Excel cho phép Macro

Bạn có thể lưu sổ làm việc Excel theo nhiều định dạng tệp, bao gồm cả Tệp Định dạng Open XMLcủa Office trong Excel cho phép Macro (.xlsm). Excel có sơ đồ XML xác định giúp xác định nội dung của sổ làm việc Excel, bao gồm thẻ XML lưu trữ tất cả các thông tin của sổ làm việc, chẳng hạn như dữ liệu và thuộc tính cũng như xác định cấu trúc chung của sổ làm việc. Các ứng dụng tùy chỉnh có thể sử dụng Tệp Định dạng XML của Office trong Excel cho phép macro này. Ví dụ, Nhà phát triển có thể muốn tạo ra ứng dụng tùy chỉnh để tìm kiếm dữ liệu trong nhiều sổ làm việc được lưu theo định dạng này và tạo ra hệ thống báo cáo dựa trên dữ liệu tìm thấy.

Đầu Trang

Thao Tác Với Xml Sử Dụng Tinyxml Trong C++

Cơ bản về XML

Cũng tương tự HTML là ngôn ngữ đánh dấu văn bản, nhưng XML 1 ưu điểm nổi là các thẻ đều do người dùng tự định nghĩa, không giống như HTML là phải tuân thủ theo các thẻ được xây dựng sẵn.

Ví dụ về HTML và XML:

1 ví dụ XML có cấu trúc phúc tạp hơn:

an evil sorceress, and her own childhood to become queen

Lưu ý: Tài liệu XML bắt buộc phải có 1 thẻ root. Thẻ root này sẽ chứa tất cả các thẻ con nằm trong nó. Thẻ root ở hai ví dụ trên là và .

Để hiểu rõ hơn về tài liệu XML có thể tham khảo bài viết Cơ Bản Về XML.

Thư viện TinyXML

Giới thiệu

TinyXML là 1 thư viện mã nguồn mở C++, thao tác với tài liệu XML thông qua mô hình DOM (Document Object Model).

Với thông tin về mỗi lớp như sau:

Tên Class

Thông tin về Class

TiXmlAttribute

Đại diện cho thuộc tính, là 1 cặp name-value

TiXmlBase

Là class cơ sở của tất cả mọi class trong TinyXML

TiXmlComment

TiXmlDeclaration

Đại diện cho những khai báo ở đầu file trong tài liệu XML

TiXmlDocument

Đại diện cho 1 tài liệu XML, chứa tất cả các thông tin về tài liệu này.

TiXmlElement

Đại diện cho 1 node trong tài liệu XML

TiXmlNode

Là class cơ sở trong mô hình DOM

TiXmlText

Đại diện cho nội dung của 1 node trong tài liệu XML

Thêm thư viện vào Project

Tạo 1 Empty Project Console C++ với tên Project là Demo_TinyXML. Sau đó download thư viện và giải nén. Trong thư mục vừa mới giải nén chỉ quan tâm tới những file cần thiết là các file:

Copy những file này vào thư mục project.

Và thêm #include "tinyxml.h" vào đầu những file muốn sử dụng thư viện này:

#include "tinyxml.h"

Thao tác với tài liệu XML

Trong bài viết này sẽ thao tác với tài liệu XML có nội dung như sau, việc thao tác với những tài liệu XML khác hoàn toàn tương tự.

Read

Tạo 1 file có tên là Authors.xml có nội dung như trên và copy file này vào thư mục project.

Các bước để đọc 1 tài liệu XML:

Bước 1: Load tài liệu lên bộ nhớ.

Bước 2: Lấy thông tin của node gốc (root element).

Bước 2: Lần lượt truy vấn qua các node con để lấy được thông tin cần thiết.

Đọc tài liệu Authors.xml như sau:

Load tài liệu:

TiXmlDocument doc("Authors.xml"); if (!doc.LoadFile()) { printf("%s", doc.ErrorDesc()); return -1; }

Lấy thông tin node gốc

TiXmlElement* root = doc.RootElement();

Truy vấn qua từng node và xuất thông tin:

int id; cout << id << " "; cout << id << " ";

Kết quả:

Giả sử có rất nhiều author, thì giải pháp tốt nhất là sẽ sử dụng vòng lặp để duyệt qua tất cả các node:

TiXmlElement* author = nullptr; int id; { cout << id << " "; }

Có thể tìm hiểu rõ hơn về các phương thức FirstChild , , PreviousSibling , NextSibling , NextSiblingElement để có thể truy vấn trong tài liệu XML 1 cách hiệu quả.

Write

Ở phần này sẽ tạo lại 1 tài liệu XML có nội dung như Authors.xml nhưng lưu lại với tên là Author_Write.xml.

Tài liệu XML là 1 mô hình phân cấp. Nghĩa là 1 1 node trong tài liệu XML đồng thời là cha của node này và là con của node kia. Ví dụ trong tài liệu Authors.xml thì Authors là cha của các , các là anh chị em với nhau. Mỗi đều có thuộc tính và có hai con là và . Cách tạo tài liệu XML cũng dựa trên điều này. Tạo ra các TiXmlElement và dùng phương thức có prototype như sau để thể hiện mối quan hệ trên:

TiXmlNode* TiXmlNode::LinkEndChild (TiXmlNode * addThis)

Tạo 1 đối tượng TiXmlDocument và thêm các node TiXmlDeclaration , TiXmlComment , đối tượng root TiXmlElement vào tài liệu này:

TiXmlDocument doc; TiXmlDeclaration *dec = new TiXmlDeclaration("1.0", "utf-8", ""); doc.LinkEndChild(dec); TiXmlComment *cmt = new TiXmlComment("Demo read, write, edit XML document using TinyXML library"); doc.LinkEndChild(cmt); TiXmlElement* root = new TiXmlElement("Authors"); doc.LinkEndChild(root);

Tạo hai đối tượng Author và thêm vào node root

TiXmlElement* author1 = new TiXmlElement("Author"); TiXmlElement* author2 = new TiXmlElement("Author");

Với mỗi Author ta sẽ tạo hai node là , và set nội dung cho chúng, sau đó add vào node Author tương ứng.

Author1 TiXmlElement* author1_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_1 = new TiXmlText("Kevin La"); TiXmlElement* author1_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_1 = new TiXmlText("27");

Author2

TiXmlElement* author2_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_2 = new TiXmlText("Nguyen Van Nghia"); TiXmlElement* author2_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_2 = new TiXmlText("20");

Lưu tài liệu XML.

doc.SaveFile("Authors_Write.xml"); TiXmlDocument doc; TiXmlDeclaration *dec = new TiXmlDeclaration("1.0", "utf-8", ""); doc.LinkEndChild(dec); TiXmlComment *cmt = new TiXmlComment("Demo read, write, edit XML document using TinyXML library"); doc.LinkEndChild(cmt); TiXmlElement* root = new TiXmlElement("Authors"); doc.LinkEndChild(root); TiXmlElement* author1 = new TiXmlElement("Author"); TiXmlElement* author2 = new TiXmlElement("Author"); TiXmlElement* author1_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_1 = new TiXmlText("Kevin La"); TiXmlElement* author1_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_1 = new TiXmlText("27"); TiXmlElement* author2_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_2 = new TiXmlText("Nguyen Van Nghia"); TiXmlElement* author2_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_2 = new TiXmlText("20"); doc.SaveFile("Authors_Write.xml");

Build và chạy chương trình, sau đó mở thư mục chứa project sẽ thấy file Authors_Write.xml được tạo ra với nội dung giống như file Authors.xml.

Download demo

Demo_TinyXML_Stdio.zip

File Xml Là Gì? Cách Tạo File Xml

Chúng ta hay bắt gặp định dạng File XML trong các tập tin làm việc trên EXCEL hoặc như các bạn làm SEO thì sẽ rất quen thuộc với file chúng tôi Nhưng chưa chắc có nhiều người hiểu rõ cụ thể về định dạng này.

Tiếp tục series “hỏi gì đáp nấy”, Tất Thành sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem file XML là gì ? Cách tạo file XML như thế nào? Cách chuyển file XML sang EXECEL ra sao? Let’s go!

File XML là gì?

XML viết tắt của cụm từ “Extensible Markup Language” hay còn gọi là “ngôn ngữ đánh dấu mở rộng” do Tổ hợp web toàn cầu (W3C) đề nghị với mục đích tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Đây là một tập hợp con đơn giản có thể mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau nên rất hữu ích trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các chương trình, hệ thống.

Ví dụ: Một ứng dụng được xây dựng bằng ASP và một ứng dụng bằng PHP thì hai ngôn ngữ này không thể hiểu nhau, vì vậy để trao đổi dữ liệu giữa 2 ứng dụng, chúng ta sẽ sử dụng XML.

Tất cả những đặc tả dữ liệu XML đều phải tuân theo quy luật và cú pháp của nó nên hầu như các file XML đều rất nghiêm khắc trong việc biên dịch. Tuy nhiên công nghệ này cần phải được xem xét bởi vì trong quá trình thao tác và truyền dữ liệu nó có tỉ lệ sai sót lên tới 5% – 7%. Con số này không cao nhưng cũng rất đáng để cân nhắc khi sử dụng.

Điển hình nhất là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML sử dụng cú pháp của XML để tạo nên và nó có các bộ phần tử và thuộc tính không mềm dẻo nên chỉ có tác dụng trong việc trình bày dữ liệu trên trình duyệt Browser.

Hiểu một cách đơn giản:

XML là ngôn ngữ đánh dấu, được dùng để miêu tả dữ liệu. Các thẻ (tag) trong XML chưa xác định trước. Người dùng tự định nghĩa trong quá trình tạo file XML.

Ứng dụng của file XML là gì ?

Mục đích chính của file XML là đơn giản việc chia sẻ tài nguyên dữ liệu giữa các platform và hệ thống khác nhau, đặc biệt những hệ thống được kết nối mạng. Chính vì thế, XML có ứng dụng rất to lớn trong việc trao đổi, chia sẻ giữa các hệ thống.

Khi có sự trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau thì dữ liệu đó được tổ chức dưới dạng XML. Hệ thống quản lý của Nhà hàng muốn lấy thông tin của khách du lịch từ hệ thống của Công ty du lịch thì giữa các hệ thống cần phải thực hiện các bước sau:

Giữa các hệ thống phải thống nhất cấu trúc của file XML

Công ty du lịch sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống của mình, sau đó đóng gói dữ liệu dưới dạng XML theo cấu trúc đã thoả thuận ở bước 1.

Hệ thống phần mềm của nhà hàng sẽ tiến hành phân tích và trích xuất dữ liệu từ file XML nhận được từ hệ thống của công ty du lịch.

File XML được sử dụng cho dữ liệu có cấu trúc.

File XML khá giống với cấu trúc của file HTML.

Tuy là một file văn bản, nhưng XML không dùng để đọc.

File XML thường rất dài.

File XML được ví như là cầu nối đưa HTML tới XHTML.

File XML là một module.

File XML còn được ví như nền tảng cho RDF và Web ngữ nghĩa.

File XML miễn phí bản quyền, Platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt.

Ảnh: Các đặc điểm của file XML là gì? Nguồn: Internet

Ưu và nhược điểm của File XML là gì?

Ưu điểm:

Ưu điểm lớn nhất của File XML là dữ liệu độc lập. Điều này cũng khá dễ hiểu, vì file XML được dùng để mô tả dữ liệu dưới dạng text, vì thế hầu như các chương trình hay các phần mềm bình thường đều có thể dễ dàng đọc được chúng.

File XML có thể phân tích và đọc nguồn dữ liệu khá dễ dàng nên nó được dùng với mục đích chính là trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống, các chương trình khác nhau.

Có thể dễ dàng tạo được một file XML mà không hề mất nhiều công sức.

File XML được sử dụng cho Remote Procedure Calls để phục vụ cho các dịch vụ của website.

5% là tỷ lệ sai sót khi sử dụng XML để truyền dữ liệu thậm chí là 7%. Con số tuy không cao, nhưng người dùng vẫn nên cân nhắc khi sử dụng nó để trao đổi và chia sẻ thông tin.

Cấu trúc của file XML là gì?

Trong đó:

Content: Nội dung chính của thẻ.

Ảnh: Cấu trúc 1 file XML đơn giản (Nguồn: internet)

Nhìn thoáng qua rất giống cấu trúc của HTML đúng không?

Sự khác nhau giữa HTML và XML

Cách tạo file XML đơn giản

Một tài liệu xml có một và chỉ một phần tử gốc (root), bên trong phần tử gốc có một hoặc nhiều phần tử con (elements), các phần tử con sẽ chứa dữ liệu và có thể có thuộc tính.

Ví dụ về một file xml

Cách tạo file XML hợp cấu trúc và cú pháp

Qui tắc đặt tên

Bắt đầu phải bằng kí tự, hoặc dấu _ hoặc dấu :

Không được dùng khoảng trắng.

Không được sử dụng từ xml.

Lưu ý:

Phải có phần tử gốc (root) duy nhất

Mỗi thẻ (tag) mở và thẻ (tag) đóng phải giống nhau

Mỗi phần tử con phải nằm trọn bên phần tử cha của nó

Giá trị của thuộc tính phải được đặt giữa cặp dấu nháy đơn hoặc dấu nháy đôi.

Phần mềm Đọc – Mở file XML

Phần mềm đọc XML được đánh giá cao nhất hiện nay là là iTaxViewer

Ngoài ra, còn có một số phần mềm khác được sử dụng với XML như:

Chỉnh sửa và biên tập file XML: , , Altova XMLSpy Enterprise Edition…

Chuyển đổi định dạng XML: AZ XML to PDF Converter, Total CSV Converter, Word Cleaner, PDF to XML…

Xml Là Gì Cách Mở, Đọc File Xml Bằng Phần Mềm

XML là gì?

XML là viết tắt từ tiếng Anh eXtensible Markup Language nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng giống HTML do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Nó xác định một tập hợp các quy tắc để mã hóa tài liệu.

XML là một tập con đơn giản của SGML ( Standard Generalized Markup Language – một hệ thống tổ chức và gắn thẻ yếu tố của một tài liệu, SGML được phát triển và tiêu chuẩn hóa bởi Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)), có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau, lưu trữ và truyền tải dữ liệu.

Mục đích của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Ngoài ra XML còn đơn giản hóa việc truyền dữ liệu, thay đổi nền tảng, đơn giản hóa tính khả dụng của dữ liệu.

Ứng dụng của XML

Hàng trăm định dạng tài liệu sử dụng cú pháp XML đã được phát triển, bao gồm RSS , Atom , SOAP , SVG và XHTML. Định dạng dựa trên XML đã trở thành mặc định cho nhiều công cụ văn phòng như Microsoft Office ( Office Open XML ), chúng tôi và LibreOffice ( OpenDocument ), và của Apple ‘s iWork.

XML được sử dụng rộng rãi trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) . Các hệ thống khác nhau giao tiếp với nhau bằng cách trao đổi thông điệp XML. Định dạng trao đổi tin nhắn được chuẩn hóa như một lược đồ XML (XSD).

XML cung cấp ngôn ngữ cơ bản cho các giao thức truyền thông như XMPP. Các ứng dụng cho Microsoft .NET Framework sử dụng các tệp XML để cấu hình.

Trong xuất bản, DITA là một tiêu chuẩn dữ liệu ngành công nghiệp XML. XML được sử dụng rộng rãi để củng cố các định dạng xuất bản khác nhau.

Nhiều tiêu chuẩn dữ liệu công nghiệp, ví dụ như HL7 , OTA , FpML , MISMO , NIEM , vv được dựa trên XML và các tính năng phong phú của đặc tả lược đồ XML.

XML đã trở thành phổ biến cho việc trao đổi dữ liệu qua Internet. IETF RFC: 3023 , bây giờ thay thế bởi RFC: 7303 , đưa ra các quy tắc cho việc xây dựng các loại phương tiện Internet để sử dụng khi gửi XML. Nó cũng định nghĩa các loại phương tiện truyền thông application/xmlvà text/xml, chỉ nói rằng dữ liệu là trong XML, và không có gì về ngữ nghĩa của nó .

Đặc điểm của XML

File XML thường rất dài, tuy là một file văn bản nhưng XML không dùng để đọc.

Trong file XML mọi thông tin đều thể hiện dưới dạng text, chen giữa là các thẻ đánh dấu (markup) với nhiệm vụ ký hiệu sự phân chia thông tin thành một cấu trúc có thứ bậc của các dữ liệu ký tự, các phần tử dùng để chứa dữ liệu, và các thuộc tính của các phần tử đó. File XML được sử dụng cho dữ liệu có cấu trúc.

File XML là file khá giống với cấu trúc của file HTML. File XML còn được ví như là cầu nối đưa HTML tới XHTML.

XML chính là một module.

XML còn được ví như nền tảng cho RDF và Web ngữ nghĩa.

XML miễn phí bản quyền, Platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt.

Cách mở, đọc file XML bằng phần mềm

Cách 1: Sử dụng Notepad

Đây là cách thông thường nhất nếu các bạn muốn mở file định dạng .xml, nhưng với cách này các bạn sẽ không xem được định dạng chuẩn của các dữ liệu trong xml.

Cách 2: Sử dụng phần mềm XML Viewr

XML Viewer được thiết kế để giúp xem các tệp tin XML dễ dàng, giúp bạn chỉnh sửa các tệp tin dễ dàng hơn. Nó cũng cho phép bạn thêm và xóa các mục trong tệp tin XML khi bạn đang xem nó. Phần mềm cũng có tích hợp chức năng kéo thả giúp việc sửa tệp thuận tiện hơn.

Các bạn có thể tải tại trang chủ https://www.mitec.cz/xmlv.html , sau khi tải về máy các bạn giải nén tập zip và chạy file chúng tôi

Chọn biểu tượng Open trên thanh công cụ.

Kéo thả file XML vào giao diện XML Viewer.