Xml Là Gì Trong C++ / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Thao Tác Với Xml Sử Dụng Tinyxml Trong C++

Cơ bản về XML

Cũng tương tự HTML là ngôn ngữ đánh dấu văn bản, nhưng XML 1 ưu điểm nổi là các thẻ đều do người dùng tự định nghĩa, không giống như HTML là phải tuân thủ theo các thẻ được xây dựng sẵn.

Ví dụ về HTML và XML:

1 ví dụ XML có cấu trúc phúc tạp hơn:

an evil sorceress, and her own childhood to become queen

Lưu ý: Tài liệu XML bắt buộc phải có 1 thẻ root. Thẻ root này sẽ chứa tất cả các thẻ con nằm trong nó. Thẻ root ở hai ví dụ trên là và .

Để hiểu rõ hơn về tài liệu XML có thể tham khảo bài viết Cơ Bản Về XML.

Thư viện TinyXML

Giới thiệu

TinyXML là 1 thư viện mã nguồn mở C++, thao tác với tài liệu XML thông qua mô hình DOM (Document Object Model).

Với thông tin về mỗi lớp như sau:

Tên Class

Thông tin về Class

TiXmlAttribute

Đại diện cho thuộc tính, là 1 cặp name-value

TiXmlBase

Là class cơ sở của tất cả mọi class trong TinyXML

TiXmlComment

TiXmlDeclaration

Đại diện cho những khai báo ở đầu file trong tài liệu XML

TiXmlDocument

Đại diện cho 1 tài liệu XML, chứa tất cả các thông tin về tài liệu này.

TiXmlElement

Đại diện cho 1 node trong tài liệu XML

TiXmlNode

Là class cơ sở trong mô hình DOM

TiXmlText

Đại diện cho nội dung của 1 node trong tài liệu XML

Thêm thư viện vào Project

Tạo 1 Empty Project Console C++ với tên Project là Demo_TinyXML. Sau đó download thư viện và giải nén. Trong thư mục vừa mới giải nén chỉ quan tâm tới những file cần thiết là các file:

Copy những file này vào thư mục project.

Và thêm #include "tinyxml.h" vào đầu những file muốn sử dụng thư viện này:

#include "tinyxml.h"

Thao tác với tài liệu XML

Trong bài viết này sẽ thao tác với tài liệu XML có nội dung như sau, việc thao tác với những tài liệu XML khác hoàn toàn tương tự.

Read

Tạo 1 file có tên là Authors.xml có nội dung như trên và copy file này vào thư mục project.

Các bước để đọc 1 tài liệu XML:

Bước 1: Load tài liệu lên bộ nhớ.

Bước 2: Lấy thông tin của node gốc (root element).

Bước 2: Lần lượt truy vấn qua các node con để lấy được thông tin cần thiết.

Đọc tài liệu Authors.xml như sau:

Load tài liệu:

TiXmlDocument doc("Authors.xml"); if (!doc.LoadFile()) { printf("%s", doc.ErrorDesc()); return -1; }

Lấy thông tin node gốc

TiXmlElement* root = doc.RootElement();

Truy vấn qua từng node và xuất thông tin:

int id; cout << id << " "; cout << id << " ";

Kết quả:

Giả sử có rất nhiều author, thì giải pháp tốt nhất là sẽ sử dụng vòng lặp để duyệt qua tất cả các node:

TiXmlElement* author = nullptr; int id; { cout << id << " "; }

Có thể tìm hiểu rõ hơn về các phương thức FirstChild , , PreviousSibling , NextSibling , NextSiblingElement để có thể truy vấn trong tài liệu XML 1 cách hiệu quả.

Write

Ở phần này sẽ tạo lại 1 tài liệu XML có nội dung như Authors.xml nhưng lưu lại với tên là Author_Write.xml.

Tài liệu XML là 1 mô hình phân cấp. Nghĩa là 1 1 node trong tài liệu XML đồng thời là cha của node này và là con của node kia. Ví dụ trong tài liệu Authors.xml thì Authors là cha của các , các là anh chị em với nhau. Mỗi đều có thuộc tính và có hai con là và . Cách tạo tài liệu XML cũng dựa trên điều này. Tạo ra các TiXmlElement và dùng phương thức có prototype như sau để thể hiện mối quan hệ trên:

TiXmlNode* TiXmlNode::LinkEndChild (TiXmlNode * addThis)

Tạo 1 đối tượng TiXmlDocument và thêm các node TiXmlDeclaration , TiXmlComment , đối tượng root TiXmlElement vào tài liệu này:

TiXmlDocument doc; TiXmlDeclaration *dec = new TiXmlDeclaration("1.0", "utf-8", ""); doc.LinkEndChild(dec); TiXmlComment *cmt = new TiXmlComment("Demo read, write, edit XML document using TinyXML library"); doc.LinkEndChild(cmt); TiXmlElement* root = new TiXmlElement("Authors"); doc.LinkEndChild(root);

Tạo hai đối tượng Author và thêm vào node root

TiXmlElement* author1 = new TiXmlElement("Author"); TiXmlElement* author2 = new TiXmlElement("Author");

Với mỗi Author ta sẽ tạo hai node là , và set nội dung cho chúng, sau đó add vào node Author tương ứng.

Author1 TiXmlElement* author1_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_1 = new TiXmlText("Kevin La"); TiXmlElement* author1_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_1 = new TiXmlText("27");

Author2

TiXmlElement* author2_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_2 = new TiXmlText("Nguyen Van Nghia"); TiXmlElement* author2_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_2 = new TiXmlText("20");

Lưu tài liệu XML.

doc.SaveFile("Authors_Write.xml"); TiXmlDocument doc; TiXmlDeclaration *dec = new TiXmlDeclaration("1.0", "utf-8", ""); doc.LinkEndChild(dec); TiXmlComment *cmt = new TiXmlComment("Demo read, write, edit XML document using TinyXML library"); doc.LinkEndChild(cmt); TiXmlElement* root = new TiXmlElement("Authors"); doc.LinkEndChild(root); TiXmlElement* author1 = new TiXmlElement("Author"); TiXmlElement* author2 = new TiXmlElement("Author"); TiXmlElement* author1_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_1 = new TiXmlText("Kevin La"); TiXmlElement* author1_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_1 = new TiXmlText("27"); TiXmlElement* author2_name = new TiXmlElement("Name"); TiXmlText* name_content_2 = new TiXmlText("Nguyen Van Nghia"); TiXmlElement* author2_age = new TiXmlElement("Age"); TiXmlText* age_content_2 = new TiXmlText("20"); doc.SaveFile("Authors_Write.xml");

Build và chạy chương trình, sau đó mở thư mục chứa project sẽ thấy file Authors_Write.xml được tạo ra với nội dung giống như file Authors.xml.

Download demo

Demo_TinyXML_Stdio.zip

Xml Là Gì? Cách Mở, Đọc File Xml Bằng Phần Mềm

Chắc hẳn các bạn đã gặp rất nhiều file XML khi sử dụng máy vi tính, nhưng các bạn không hiểu XML là gì? và cách mở, đọc file XML bằng phần mềm gì? Vậy mời các bạn hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. Dưới đây là khái niệm XML, ứng dụng và đặc điểm của XML cùng với cách mở, đọc file XML bằng phần mềm XML Viewer, mời các bạn cùng theo dõi.

XML là gì?

XML là viết tắt từ tiếng Anh eXtensible Markup Language nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng giống HTML do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Nó xác định một tập hợp các quy tắc để mã hóa tài liệu.

XML là một tập con đơn giản của SGML ( Standard Generalized Markup Language – một hệ thống tổ chức và gắn thẻ yếu tố của một tài liệu, SGML được phát triển và tiêu chuẩn hóa bởi Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)), có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau, lưu trữ và truyền tải dữ liệu.

Mục đích của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Ngoài ra XML còn đơn giản hóa việc truyền dữ liệu, thay đổi nền tảng, đơn giản hóa tính khả dụng của dữ liệu.

Ứng dụng của XML

Hàng trăm định dạng tài liệu sử dụng cú pháp XML đã được phát triển, bao gồm RSS , Atom , SOAP , SVG và XHTML. Định dạng dựa trên XML đã trở thành mặc định cho nhiều công cụ văn phòng như Microsoft Office ( Office Open XML ), OpenOffice.org và LibreOffice ( OpenDocument ), và của Apple ‘s iWork.

XML được sử dụng rộng rãi trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) . Các hệ thống khác nhau giao tiếp với nhau bằng cách trao đổi thông điệp XML. Định dạng trao đổi tin nhắn được chuẩn hóa như một lược đồ XML (XSD).

XML cung cấp ngôn ngữ cơ bản cho các giao thức truyền thông như XMPP. Các ứng dụng cho Microsoft .NET Framework sử dụng các tệp XML để cấu hình.

Trong xuất bản, DITA là một tiêu chuẩn dữ liệu ngành công nghiệp XML. XML được sử dụng rộng rãi để củng cố các định dạng xuất bản khác nhau.

Nhiều tiêu chuẩn dữ liệu công nghiệp, ví dụ như HL7 , OTA , FpML , MISMO , NIEM , vv được dựa trên XML và các tính năng phong phú của đặc tả lược đồ XML.

XML đã trở thành phổ biến cho việc trao đổi dữ liệu qua Internet. IETF RFC: 3023 , bây giờ thay thế bởi RFC: 7303 , đưa ra các quy tắc cho việc xây dựng các loại phương tiện Internet để sử dụng khi gửi XML. Nó cũng định nghĩa các loại phương tiện truyền thông application/xmlvà text/xml, chỉ nói rằng dữ liệu là trong XML, và không có gì về ngữ nghĩa của nó .

Đặc điểm của XML

File XML thường rất dài, tuy là một file văn bản nhưng XML không dùng để đọc.

Trong file XML mọi thông tin đều thể hiện dưới dạng text, chen giữa là các thẻ đánh dấu (markup) với nhiệm vụ ký hiệu sự phân chia thông tin thành một cấu trúc có thứ bậc của các dữ liệu ký tự, các phần tử dùng để chứa dữ liệu, và các thuộc tính của các phần tử đó. File XML được sử dụng cho dữ liệu có cấu trúc.

File XML là file khá giống với cấu trúc của file HTML. File XML còn được ví như là cầu nối đưa HTML tới XHTML.

XML chính là một module.

XML còn được ví như nền tảng cho RDF và Web ngữ nghĩa.

XML miễn phí bản quyền, Platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt.

Cách mở, đọc file XML bằng phần mềm

Cách 1: Sử dụng Notepad

Đây là cách thông thường nhất nếu các bạn muốn mở file định dạng .xml, nhưng với cách này các bạn sẽ không xem được định dạng chuẩn của các dữ liệu trong xml.

Các bạn có thể sử dụng phần mềm nâng cao của Notepad như Notepad ++, Notepad++ sẽ làm nổi bật cú pháp và định dạng dữ liệu trong file xml.

Để tải notepad++ các bạn truy cập trang https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.9.html

Cách 2: Sử dụng phần mềm XML Viewr

XML Viewer được thiết kế để giúp xem các tệp tin XML dễ dàng, giúp bạn chỉnh sửa các tệp tin dễ dàng hơn. Nó cũng cho phép bạn thêm và xóa các mục trong tệp tin XML khi bạn đang xem nó. Phần mềm cũng có tích hợp chức năng kéo thả giúp việc sửa tệp thuận tiện hơn.

Các bạn có thể tải tại trang chủ https://www.mitec.cz/xmlv.html , sau khi tải về máy các bạn giải nén tập zip và chạy file XMLView.exe

Trên giao diện XML Viewer các bạn có nhiều cách để mở file XML:

Chọn biểu tượng Open trên thanh công cụ.

Chọn File -> Open (tổ hợp Ctrl + O).

Kéo thả file XML vào giao diện XML Viewer.

Xuất hiện cửa sổ Open, các bạn chọn đến file XML cần mở và chọn Open.

Trên giao diện các bạn có thể đọc file XML nhanh chóng, với giao diện rõ ràng với phần tag, value, phần hiển thị đầy đủ, phía dưới là thông tin file XML.

Để chỉnh sửa file XML các bạn chọn File -> Editor.

Cửa sổ XML Editor các bạn có thể xem file XML ở định dạng cấu trúc, các bạn có thể chỉnh sửa file XML tùy ý, sau đó nhấn Save để lưu file XML sau khi chỉnh sửa.

Như vậy trên đây bài viết đã chia sẻ đến các bạn khái niệm XML, cách mở, đọc file XML bằng phần mềm notepad, notepad++ và phần mềm XML Editor. Hi vọng sau bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về XML và cách chỉnh sửa file XML. Chúc các bạn thành công!

Xml Là Gì Cách Mở, Đọc File Xml Bằng Phần Mềm

XML là gì?

XML là viết tắt từ tiếng Anh eXtensible Markup Language nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng giống HTML do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác. Nó xác định một tập hợp các quy tắc để mã hóa tài liệu.

XML là một tập con đơn giản của SGML ( Standard Generalized Markup Language – một hệ thống tổ chức và gắn thẻ yếu tố của một tài liệu, SGML được phát triển và tiêu chuẩn hóa bởi Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)), có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau, lưu trữ và truyền tải dữ liệu.

Mục đích của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Ngoài ra XML còn đơn giản hóa việc truyền dữ liệu, thay đổi nền tảng, đơn giản hóa tính khả dụng của dữ liệu.

Ứng dụng của XML

Hàng trăm định dạng tài liệu sử dụng cú pháp XML đã được phát triển, bao gồm RSS , Atom , SOAP , SVG và XHTML. Định dạng dựa trên XML đã trở thành mặc định cho nhiều công cụ văn phòng như Microsoft Office ( Office Open XML ), chúng tôi và LibreOffice ( OpenDocument ), và của Apple ‘s iWork.

XML được sử dụng rộng rãi trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) . Các hệ thống khác nhau giao tiếp với nhau bằng cách trao đổi thông điệp XML. Định dạng trao đổi tin nhắn được chuẩn hóa như một lược đồ XML (XSD).

XML cung cấp ngôn ngữ cơ bản cho các giao thức truyền thông như XMPP. Các ứng dụng cho Microsoft .NET Framework sử dụng các tệp XML để cấu hình.

Trong xuất bản, DITA là một tiêu chuẩn dữ liệu ngành công nghiệp XML. XML được sử dụng rộng rãi để củng cố các định dạng xuất bản khác nhau.

Nhiều tiêu chuẩn dữ liệu công nghiệp, ví dụ như HL7 , OTA , FpML , MISMO , NIEM , vv được dựa trên XML và các tính năng phong phú của đặc tả lược đồ XML.

XML đã trở thành phổ biến cho việc trao đổi dữ liệu qua Internet. IETF RFC: 3023 , bây giờ thay thế bởi RFC: 7303 , đưa ra các quy tắc cho việc xây dựng các loại phương tiện Internet để sử dụng khi gửi XML. Nó cũng định nghĩa các loại phương tiện truyền thông application/xmlvà text/xml, chỉ nói rằng dữ liệu là trong XML, và không có gì về ngữ nghĩa của nó .

Đặc điểm của XML

File XML thường rất dài, tuy là một file văn bản nhưng XML không dùng để đọc.

Trong file XML mọi thông tin đều thể hiện dưới dạng text, chen giữa là các thẻ đánh dấu (markup) với nhiệm vụ ký hiệu sự phân chia thông tin thành một cấu trúc có thứ bậc của các dữ liệu ký tự, các phần tử dùng để chứa dữ liệu, và các thuộc tính của các phần tử đó. File XML được sử dụng cho dữ liệu có cấu trúc.

File XML là file khá giống với cấu trúc của file HTML. File XML còn được ví như là cầu nối đưa HTML tới XHTML.

XML chính là một module.

XML còn được ví như nền tảng cho RDF và Web ngữ nghĩa.

XML miễn phí bản quyền, Platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt.

Cách mở, đọc file XML bằng phần mềm

Cách 1: Sử dụng Notepad

Đây là cách thông thường nhất nếu các bạn muốn mở file định dạng .xml, nhưng với cách này các bạn sẽ không xem được định dạng chuẩn của các dữ liệu trong xml.

Cách 2: Sử dụng phần mềm XML Viewr

XML Viewer được thiết kế để giúp xem các tệp tin XML dễ dàng, giúp bạn chỉnh sửa các tệp tin dễ dàng hơn. Nó cũng cho phép bạn thêm và xóa các mục trong tệp tin XML khi bạn đang xem nó. Phần mềm cũng có tích hợp chức năng kéo thả giúp việc sửa tệp thuận tiện hơn.

Các bạn có thể tải tại trang chủ https://www.mitec.cz/xmlv.html , sau khi tải về máy các bạn giải nén tập zip và chạy file chúng tôi

Chọn biểu tượng Open trên thanh công cụ.

Kéo thả file XML vào giao diện XML Viewer.

Xml Là Gì? Tổng Hợp Các Cách Để Mở File Xml Ít Người Biết

1. XML là gì?

XML là gì? Đây là một ngôn ngữ đánh dấu được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C) để xác định cú pháp mã hóa tài liệu để con người và máy có thể đọc được. Nó thực hiện điều này thông qua việc sử dụng thẻ xác định cấu trúc tài liệu cũng như cách tài liệu được lưu trữ và vận chuyển.

Có thể dễ dàng so sánh nó với một ngôn ngữ đánh dấu khác mà bạn có thể quen thuộc – Hypertext Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – HTML) được sử dụng để mã hóa các trang web. HTML sử dụng một tập hợp các ký hiệu đánh dấu được xác định trước (các code ngắn) mô tả định dạng nội dung trên một trang web. Ví dụ: code HTML đơn giản sau sử dụng thẻ để làm cho một số từ in đậm và một số từ in nghiêng:

Tuy nhiên, điểm khác nhau là XML có thể mở rộng được, nó không có ngôn ngữ đánh dấu được xác định trước như HTML. Thay vào đó, XML cho phép người dùng tạo biểu tượng đánh dấu riêng để mô tả nội dung, tạo một biểu tượng không giới hạn và tự định nghĩa. Đặc biệt, HTML là ngôn ngữ tập trung vào việc trình bày nội dung, trong khi XML là ngôn ngữ mô tả dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

RSS và ATOM đều mô tả cách ứng dụng đọc xử lý nguồn cấp web.

Microsoft .NET sử dụng XML cho các file cấu hình của nó.

Microsoft Office 2007 và các phiên bản sau này sử dụng XML làm cơ sở cho cấu trúc tài liệu. “X” trong định dạng tài liệu Word .DOCX xuất phát từ đây. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong Excel (file XLSX) và PowerPoint (file PPTX).

Tất tần tật các cách để mở file XML là gì

Có một vài cách bạn có thể mở file XML trực tiếp như mở và chỉnh sửa chúng bằng trình soạn thảo văn bản, xem file bằng các trình duyệt web nào hoặc sử dụng trang web cho phép bạn xem, chỉnh sửa và thậm chí chuyển đổi chúng sang các định dạng khác.

1. Sử dụng trình chỉnh sửa trực tuyến để xem, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi file XML

Nếu thỉnh thoảng muốn chỉnh sửa file XML và không muốn tải trình soạn thảo văn bản mới hoặc nếu bạn cần chuyển đổi file XML sang định dạng khác, có một số trình chỉnh sửa XML trực tuyến phong phú sẵn có miễn phí. Các trang web như chúng tôi chúng tôi và chúng tôi đều cho phép bạn xem và chỉnh sửa các file XML. Sau khi đã thực hiện chỉnh sửa, bạn có thể tải file XML đã thay đổi hoặc thậm chí chuyển đổi file sang định dạng khác.

Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ sử dụng chúng tôi Trang được chia thành ba phần. Ở bên trái là file XML bạn đang làm việc; ở giữa, bạn sẽ tìm thấy một số tùy chọn; ở bên phải là kết quả khi thực hiện thay đổi.

2. Sử dụng trình soạn thảo văn bản nếu làm việc thường xuyên với file XML

Lưu ý: Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng trên Windows nhưng trên các hệ điều hành khác vẫn có thể thực hiện được. Hãy tìm trình soạn thảo văn bản bên thứ ba được thiết kế để hỗ trợ file XML trên các hệ điều hành khác.

File XML đã được mở nhưng bạn có thể thấy, nó mất hầu hết định dạng gốc và để toàn bộ nội dung vào hai hàng của tài liệu.

Mặc dù, Notepad hữu ích cho việc kiểm tra nhanh các file XML nhưng nó phá vỡ định dạng gốc của file. Hãy sử dụng một công cụ nâng cao hơn như Notepad++, nó sẽ làm nổi bật cú pháp và định dạng file theo cách mà nó đã được định dạng.

3. Sử dụng trình duyệt web để xem dữ liệu có cấu trúc

Khi file mở ra, bạn sẽ thấy dữ liệu được cấu trúc gọn gàng. Nó trông không được đẹp như trong chế độ xem code được mã màu khi mở với Notepad++ nhưng tốt hơn khi mở với Notepad.

Đặc điểm và ưu nhược điểm của file XML là gì?

1. Đặc điểm của XML

File XML thường rất dài, tuy là một file văn bản nhưng XML không dùng để đọc.

Trong file XML mọi thông tin đều thể hiện dưới dạng text, chen giữa là các thẻ đánh dấu (markup) với nhiệm vụ ký hiệu sự phân chia thông tin thành một cấu trúc có thứ bậc của các dữ liệu ký tự, các phần tử dùng để chứa dữ liệu, và các thuộc tính của các phần tử đó. File XML được sử dụng cho dữ liệu có cấu trúc.

File XML là file khá giống với cấu trúc của file HTML. File XML còn được ví như là cầu nối đưa HTML tới XHTML.

XML chính là một module.

XML còn được ví như nền tảng cho RDF và Web ngữ nghĩa.

XML miễn phí bản quyền, Platform độc lập và được hỗ trợ rất tốt

2. Ưu, nhược điểm của xml

Từ những đặc điểm của xml, chúng ta có thể thấy ngay ưu điểm lớn nhất của nó đó chính là sự độc lập. XML mô tả dữ liệu dưới dạng text, bởi vậy mà hầu hết các chương trình đều có thể đọc được nội dung của chúng chia sẻ. Bởi khả năng có thể đọc và phân tích nguồn dữ liệu dễ dàng, XML được người rừng sử dụng chủ yếu trong việc trao đổi dữ liệu qua các hệ thống khác nhau. Ngoài ra, XML còn được ứng dụng trong remote procedure calls, phục vụ cho các mục đích của website.

Tuy nhiên đặc điểm hạn chế nhất của xml đó là về tỷ lệ sai sót. Trong quá trình truyền tải dữ liệu, xml có thể sai sót từ 5 đến 7%. Đây có thể là một con số không lớn, tuy nhiên nếu sử dụng để trao đổi thông tin khi người dùng cần phải Thạch cân nhắc.

Tìm hiểu rõ hơn về mục đích và tính ứng dụng của XML

1. Mục đích của file XML là gì?

Mục đích chính của file XML là đơn giản việc chia sẻ tài nguyên dữ liệu giữa các platform và hệ thống khác nhau, đặc biệt những hệ thống được kết nối mạng. Chính vì thế, XML có ứng dụng rất to lớn trong việc trao đổi, chia sẻ giữa các hệ thống.

2. Ứng dụng của XML

Hàng trăm định dạng tài liệu sử dụng cú pháp XML đã được phát triển, bao gồm RSS , Atom , SOAP , SVG và XHTML. Định dạng dựa trên XML đã trở thành mặc định cho nhiều công cụ văn phòng như Microsoft Office ( Office Open XML ), chúng tôi và LibreOffice ( OpenDocument ), và của Apple ‘s iWork.

XML được sử dụng rộng rãi trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) . Các hệ thống khác nhau giao tiếp với nhau bằng cách trao đổi thông điệp XML. Định dạng trao đổi tin nhắn được chuẩn hóa như một lược đồ XML (XSD).

XML cung cấp ngôn ngữ cơ bản cho các giao thức truyền thông như XMPP. Các ứng dụng cho Microsoft .NET Framework sử dụng các tệp XML để cấu hình.

Trong xuất bản, DITA là một tiêu chuẩn dữ liệu ngành công nghiệp XML. XML được sử dụng rộng rãi để củng cố các định dạng xuất bản khác nhau.

Nhiều tiêu chuẩn dữ liệu công nghiệp, ví dụ như HL7 , OTA , FpML , MISMO , NIEM , vv được dựa trên XML và các tính năng phong phú của đặc tả lược đồ XML.

XML đã trở thành phổ biến cho việc trao đổi dữ liệu qua Internet. IETF RFC: 3023 , bây giờ thay thế bởi RFC: 7303 , đưa ra các quy tắc cho việc xây dựng các loại phương tiện Internet để sử dụng khi gửi XML. Nó cũng định nghĩa các loại phương tiện truyền thông application/xmlvà text/xml, chỉ nói rằng dữ liệu là trong XML, và không có gì về ngữ nghĩa của nó.