Tam Quan Là Gì Nhân Sinh Quan Thế Giới Quan / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Nhân Sinh Quan, Thế Giới Quan Là Gì? Khái Niệm Trong Triết Học

Nhân sinh quan và thế giới quan là những khái niệm mà rất nhiều trong chúng ta đã nghe qua. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nhân sinh quan là gì? Thế giới quan là gì? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời các bạn tham khảo bài viết bên dưới:

Vậy nhân sinh quan là quan niệm về sự sống con người.

Hiểu đơn giản thì nhân sinh quan là sự xem xét, suy nghĩ về sự sống của con người, hoặc nói văn vẻ hơn, nhân sinh quan là quan niệm của mỗi chúng ta về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và sự sống của con người.

Thế giới quan là hệ thống tổng quát những quan điểm của con người về thế giới (toàn bộ sự vật và hiện tượng thuộc tự nhiên và xã hội), về vị trí con người trong thế giới đó và về những quy tắc xử sự do con người đề ra trong thực tiễn xã hội. Thế giới quan có cấu trúc phức tạp, gồm nhiều yếu tố trong đó có hạt nhân là tri thức.

Nhân sinh quan là một bộ phận của thế giới quan (hiểu theo nghĩa rộng), gồm những quan niệm về cuộc sống của con người: lẽ sống của con người là gì? mục đích, ý nghĩa, giá trị của cuộc sống con người ra sao và sống như thế nào cho xứng đáng? trả lời những câu hỏi đó là vấn đề nhân sinh quan. Khác với loài cầm thú, bất kì người nào cũng có quan niệm của mình về cuộc sống. Trong đời thường, đó là nhân sinh quan tự phát, “ngây thơ” của đại chúng; các nhà tư tưởng khái quát những quan điểm ấy, nâng lên thành lý luận, tạo ra nhân sinh quan tự giác, mang tính nguyên lý triết học.

Nhân sinh quan phản ánh tồn tại xã hội của con người. Nội dung của nó biểu hiện những nhu cầu, lợi ích, khát vọng và hoài bão của con người trong mỗi chế độ xã hội cụ thể. Trong xã hội có giai cấp, nhân sinh quan có tính giai cấp. Giai cấp đang đi lên trong lịch sử có nhân sinh quan lạc quan, tích cực, cách mạng; nhân sinh quan của giai cấp đang đi xuống thường mang tính bi quan, yếm thế. nhân sinh quan có tác dụng lớn đến hoạt động; những quan niệm về nhân sinh quan trở thành niềm tin, lối sống, tạo ra phương hướng, mục tiêu cho hoạt động (lí tưởng sống). Nếu phản ánh đúng khuynh hướng khách quan của lịch sử thì nó là nhân tố mạnh mẽ để cải tạo xã hội một cách hợp llý; nếu phản ánh không đúng thì nó có tác dụng ngược lại, cản trở xã hội tiến lên.

Chủ nghĩa Mác là khoa học về các quy luật phát triển của lịch sử, chỉ rõ hoạt động của con người có tác dụng cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, và qua đó mà tự cải tạo, tự nâng mình lên, đó là nhân tố quyết định sự tiến bộ xã hội. Vì vậy, sứ mệnh của mỗi người là thúc đẩy những quá trình phát triển xã hội đã chín muồi, những hoạt động lao động sáng tạo và cải tạo xã hội, đem lại một xã hội tốt đẹp tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người, đồng thời qua đó mà hoàn thiện những năng lực trí tuệ, tình cảm của bản thân mình. Đó là nhân sinh quan cách mạng, mang tính khoa học của giai cấp vô sản và của con người mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Để làm cho nhân sinh quan cách mạng chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống xã hội, phải cố gắng về nhiều mặt, trong đó giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Ngoài những giờ học chính khoá, nhà trường còn phải phối hợp với gia đình và xã hội trau dồi nhân sinh quan cách mạng (nhân sinh quan cộng sản) cho học sinh, hình thành cho học sinh một hệ thống tư tưởng, tình cảm hướng tới chân, thiện, mĩ, cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống dân chủ, công bằng, văn minh, giàu tính nhân văn, mang lại hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và cả xã hội.

Thế Giới Quan Là Gì, Phân Loại Và Vai Trò Của Các Thế Giới Quan

Thế giới quan là gì? Thế giới khách quan là gì?

Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, bản thân, con người và vị trí của con người trong thế giới đó. Nó đóng vai trò định hướng đối với toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn cho đến hoạt động nhận thức thế giới cũng như tự nhận thức bản thân, xác định lý tưởng, hệ giá lối sống cũng như nếp sống của mình.

Khái niệm thế giới quan thể hiện cái nhìn bao quát về thế giới trong ý thức của mỗi chủ thể bao gồm thế giới bên ngoài, con người và mối quan hệ giữa con người với thế giới đó. Đây chính là kim chỉ nam cho thái độ, hành vi của con người đối với thế giới bên ngoài.

Nguồn gốc của thế giới quan ra đời từ sự sống. Tất cả các hoạt động của con người đều bị chi phối bởi thế giới quan nhất định. Yếu tố cấu thành nên thế giới quan đó chính là tri thức, lý chí, tình cảm và niềm tin; chúng sẽ liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất, chi phối đến nhận thức và hành động thực tiễn của con người.

thế giới quan

Phương pháp luận là lý luận về phương pháp, hệ thống các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo con người tìm tòi, xây dựng và lựa chọn, vận dụng phương pháp trong thực tiễn và nhận thức. Phương pháp luận có nhiều cấp độ, trong đó phương pháp luận triết học và phương pháp luật chung nhất.

Thế giới quan và phương pháp luận triết học là lý luận nền tảng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin: là sự kế thừa, phát triển tinh hóa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại.

Chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Mác- Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Các quan điểm duy vật biện chứng về nguồn gốc, động lực và những quy luật chung nhất chi phối sự vận động, phát triển của con người.

Khi bạn nắm vững nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn hộ hệ thống lý luận mà còn là điều kiện để vận dụng nó một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn để giải quyết vấn đề đời sống, xã hội.

Hiện thực khách quan là gì?

Hiện thực khách quan là khái niệm được sử dụng để chỉ các sự vật, hiện tượng tồn tại độc lập với ý thức của con người. Còn hiện thực sẽ bao gồm cả những sự vật, hiện tượng vật chất đang tồn tại một cách khách quan trong thực tế và những gì đang tồn tại chủ quan trong ý thức của con người.

Thế giới quan khoa học là gì?

Thế giới quan khoa học là một thế giới khách quan, hiện hữu độc lập với con người, thế giới đó sẽ biến đổi chuyển theo quy luật nhân quả mà con người có tiền năng hiểu được. Thế giới quan đó không trực tiếp hay gián tiếp mà nằm trong tất cả tư duy, cảm quan và xử thế của con người.

Thành phần của thế giới quan khoa học

Thế giới quan hình thành gồm nhiều yếu tố phụ thuộc và tất cả thuộc về ý thức xã hội, đó là:

Quan điểm triết học

Quan điểm khoa học, chính trị, đạo đức và thẩm mỹ

Quan điểm tôn giáo: sản phẩm của thâm thức mô tả kiến thức qua trực giác cảm nhận.

Kiến thức khoa học nhắm đến mục tiêu và phương hướng thực tiễn, trực tiếp cho người trong tự nhân, xã hội dựa theo quan sát và dữ kiện từ thực tiễn, phân tích tổng hợp chặt chẽ và có kiểm nghiệm đối với sự khách quan với thực tiễn.

Nguyên tắc về tiêu chuẩn đạo đức đóng vai trò điều chỉnh các quan hệ qua lại và hành vi của con người.

Những quan điểm thẩm mỹ quy định những quan hệ với môi trường xung quanh với hình thức, mục tiêu và kết quả của hoạt động.

Phân loại thế giới quan

Thế giới quan huyền thoại

Thế giới quan huyền thoại xuất có nguồn gốc xã hội nguyên thủy trong giai đoạn sơ khai lịch sử bằng cách xây dựng nên các huyền thoại nhằm phản ánh các kết quả cảm nhận ban đầu của người nguyên thủy về nhận thức khách quan tự nhiên, đời sống xã hội. Ví dụ như dân tộc Việt Nam có truyền thuyết Lạc Long Quân- Âu Cơ để giải thích về nguồn gốc của dân tộc hay truyền thuyết Sơn Tinh- Thủy Tinh,….

Đặc điểm của thế giới quan huyền thoại là yếu tố thực và ảo, cái thần và cái người, lý trí và tín ngưỡng hòa quyện với nhau. Do con người không giải thích được các hiện tượng đặc trưng trong xã hội nên thường đưa ra các yếu tố tưởng tượng có tính huyền bí để giải thích. Thế giới quan huyền thoại không phản ánh hiện thực một cách khách quan.

Thế giới quan tôn giáo

Thế giới quan tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan một cách hư ảo, ra đời trong bối cảnh trình độ nhận thức của con người còn hạn chế. Thế giới quan tôn giáo giải thích dựa trên cơ sở thừa nhận sự sáng tạo của một loại năng lực thần bí, siêu nhiên.

Đặc trưng cơ bản của thế giới quan này đó chính là niềm tin dựa vào sự tồn tại và sức mạnh của lực lượng siêu nhiên, thần thánh và con người hoàn toàn bất lực và hoàn toàn phụ thuộc vào thế giới siêu nhiên đó.

Trong thế giới quan tôn giáo, con người là kẻ cầu xin và phục tùng. Ở một khía cạnh nào đó, thế giới quan tôn giáo thể hiện khát vọng được giải thoát khỏi đau khổ, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy, đã giúp cho thế giới quan tôn giáo tồn tại trong đời sống tinh thần ngày nay.

Thế giới quan triết học

Thế giới quan triết học được ra đời trong điều kiện trình độ tư duy và thực tiễn của con người và có bước phát triển cao hơn so với thế giới quan khoa học của tôn giáo và huyền thoại. Điều đó làm cho tính tích cực trong tư duy của con người có bước thay đổi về chất.

Thế giới quan triết học được xây dựng dựa trên hệ thống lý luận, phạm trù, quy luật. Không đơn giản chỉ là khái niệm, phạm trù, quy luật; thế giới quan triết học còn  nỗ lực tìm cách giải thích, chứng minh tính đúng đắn của các quan điểm bằng lý luận, logic.

Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống

Thế giới khách quan khoa học được coi là kim chỉ nam giúp con người đến với các hoạt động tích cực theo sự phát triển của xã hội. Đóng vai trò quan trọng đối với mỗi con người, cộng đồng và xã hội nói chung. Thế giới quan đúng đắn sẽ hướng con người hoạt động theo những tư duy phát triển, góp phần vào sự tiến bộ của xã hội. Đây chính là cơ sở cho sự hình thành tư tưởng về mặt nhân cách, chính trị, hành vi và đạo đức.

Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống được thể hiện qua những yếu tố cụ thể sau:

Việc xác định được các mối liên kết chung giữa thế giới và con người đã giúp chúng ta tạo nên những định hướng về lý tưởng sống thông qua các mục tiêu và định hướng phương pháp hoạt động cụ thể.

Thông qua tri thức chung về thế giới, bản chất của con người, niềm tin, tình cảm trong thế giới quan mà chúng ta nhận thức được sẽ sâu sắc hơn thông qua các hoạt động thực tiễn đang diễn ra.

Với các thông tin trong bài viết “Thế giới quan là gì, Phân loại và vai trò của các thế giới quan” hy vọng sẽ giúp ích bạn. Xã hội ngày càng phát triển nên vai trò của thế giới quan cũng trở nên quan trọng, giúp hình thành nhân cách con người một cách toàn diện.

Gửi đánh giá

Tản Mạn Về Nhân Sinh Quan

Nhân sinh quan (conception de la vie, conception of life) là quan niệm của con người đối với cuộc sống. Như vậy nghĩa là mỗi con người đều có một nhân sinh quan riêng. Dĩ nhiên cần có một nhân sinh quan đúng đắn!

Manurti nói: “Quá phê phán người khác là phủ nhận quyền tự do sống của họ”. Vì vậy, chỉ nên phê phán bằng tinh thần xây dựng chứ đừng ngụ ý xoi mói, xúc xiểm nhau. Tuy nhiên cũng cần khẳng định rằng không thể có sự tiến bộ nếu không có sự phê bình – nhưng phải xuất phát từ lòng yêu thương. La Rochefoucauld đã mạnh dạn kết luận:“Tất cả các dòng sông bác ái đều chảy vào biển cả ích kỷ”. Đó là một sự thật minh nhiên mà người ta khó có thể dám chấp nhận, dám đối diện. Người ta dễ bị coi thường khi phải nhờ vả người khác, thậm chí có thể xảy ra giữa quan hệ thân thuộc hoặc phu thê. Sự thật luôn phũ phàng, nhưng vẫn là sự thật. Tuy nhiên, luôn cần giữ niềm tin và niềm vui.

Ai cũng muốn được khen, nghĩa là không ai muốn bị chê. Nhưng cứ nhận lời khen mãi, người ta sẽ dễ kiêu ngạo và ảo tưởng. Thật vậy, người khen ta chưa đáng quý trọng, thậm chí có thể là kẻ thù địch mà nịnh bợ để lấy lòng. Nhưng người dám phê bình ta khi nhận ra sai trái, đó mới là bạn tốt, là người đáng quý trọng, là thầy ta, nhất là những người vì lợi ích của ta mà dám phản đối ta cả trăm lần. Kinh Thư đã dạy: “Với một câu nói trái ý, nên xét xem có hợp lý không; với một câu nói chiều lòng, nên xem xét có vô lý không”. Đức Phật xác định: “Hãy coi người chỉ lỗi cho ta như người chỉ cho ta kho tàng”. Đức Giêsu khuyên:“Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng thấy cái rác trong mắt người khác mà lại không thấy cái xà trong mắt mình”. Chưa đáng trách khi sai lỗi nhưng đáng trách khi biết sai mà không chịu sửa. Đó là cố chấp. Ai không chịu rút lại ý kiến sai là người không chuộng chân lý, không phục thiện.

Người tự trọng thì luôn tôn trọng người khác, luôn trọng chữ tín, luôn tỏ ra cao thượng và có động thái của một quân tử. Điều đó tạo nên tính cách của một người có nhân cách. Lời hứa thường là lời nói có cánh. Nói dễ nhưng làm khó. Ai càng dễ hứa thì càng dễ lỡ hứa. Tại sao người ta hứa? Vì sợ người khác không tin. Cũng vậy, tại sao người ta ghét bạn? Vì người ta muốn được như bạn mà không được. Có vẻ nghịch lý nhưng lại hoàn toàn thuận lý. Lới hứa có hệ lụy với chữ TÍN. Từ chữ tín mà có sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Hẳn là không vô lý khi người Anh dùng từ ngữ “sweet nothings” để diễn tả những lời thề non hẹn biển, tán tỉnh, o bế hoặc nịnh hót của những người đang yêu nhau.

Rivarel nói: “Sự khiêm nhường luôn có hệ lụy với với lòng khoan dung, còn lòng kiêu ngạo luôn có dính líu tới lòng ghen tỵ”. Người khiêm nhường không thể cộc cằn, thô lỗ, xốc nổi, độc đoán hoặc cố chấp, viø “khiêm nhường không thờ ơ với lời khen mà cũng chăm chú nghe lời chỉ trích” (Jean-Paul Sartre). Nhờ đó mà người ta khả dĩ khôn ngoan hơn. Rất chí lý khi Tạo hóa cho mỗi người có 2 chân, 2 tay, 2 tai, 2 mắt, 2 bán cầu não, nhưng chỉ có 1 miệng. Nghĩa là chúng ta phải đi nhiều, hành động nhiều, nghe nhiều, quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều, nhưng… NÓI ÍT.

Yêu thương có hệ lụy với chữ tín. Người trọng chữ tín là người không nói suông. Ít nói, nhưng đã nói là làm. Họ trì hoãn hứa để luôn trung thành với giữ lời hứa, như Napoléon I khuyên: “Cách giữ lời hứa tốt nhất là đừng hứa gì cả”. Dục tốc bất đạt. Đừng vội vàng mà hãy chín chắn, như tục ngữ Việt Nam có câu: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Càng phải cẩn thận hơn khi đó là lời hứa, chẳng hạn khi chọn bạn thì hãy từ từ, và khi muốn thay bạn thì càng nên từ từ hơn.

Độc đoán, cố chấp, ích kỷ, kiêu ngạo và tự ái có hệ lụy gần gũi với nhau. “Thuận ngôn nghịch nhĩ” nhưng “cái tôi” trong con người quá lớn nên lấn lướt và xúi giục lý trí hành động sai lệch. Vì thế, Pascal đã xác định: “Cái tôi là đáng ghét”. Đàn áp, lấn át người khác thì dễ, nhưng chiến thắng chính mình thì vô cùng khó khăn. Ai ccó thể chiến thắng chính mình thì mới thực sự là người vĩ đại.

Carandier phân tích: “Người muốn làm thì tìm ra phương tiện, người không muốn làm thì tìm ra lý do”. Cứ ngỡ đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một triết lý thâm thúy. “Nói trước bước không qua” là vậy. Người ta dễ thất hứa, một phần là do khinh suất. Người ta thường có “xu hướng” lấy cái phụ làm cái chính – và ngược lại. Có những điều cần đơn giản hóa, nhưng có những điều không nên đơn giản hóa.

Nhân vô tập toàn. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Không ai dám chê trách người khác khi chính mình vẫn còn nhiều lỗi lầm. Như ca dao Việt Nam:

Và tôi cũng không dám “bạo phổi” mà lạm bàn, chỉ muốn tìm một triết-lý-sống để không ngừng cố gắng tự hoàn thiện, càng nhiều càng tốt.

Bạn đừng vội chạm tự ái nếu chút thiển ý của tôi gây “dị ứng” đối với bạn. Hy vọng bạn cũng cởi mở và không hề tự ái. Chắc chắn “không ai cao đến mức không bao giờ phải vươn, và cũng không ai thấp đến mức không bao giờ phải cúi xuống” (M. D. Baughman).

Để kết, xin mượn lời Dục Tử để chia sẻ: “Biết hay mà không tin thì là dại, biết dở mà không sửa thì là mê”. Quả thật, con người rất yếu đuối và luôn đầy tham-sân-si. Hy vọng mỗi chúng ta khả dĩ giữ lòng thanh thản với tinh thần của sách Luận Ngữ:“Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ” (sáng nghe được đạo, chiều chết cũng vui). Theo tôi, đó là điều cần thiết và là niềm hạnh phúc với một nhân sinh quan đúng đắn. Người bạn tốt là người có mặt đúng lúc khi cần thiết. Sống tốt và sống chân thành còn là trách nhiệm của mọi người. Ngoài ra, người ta còn phải có một ý chí thép để đủ nghị lực vượt qua mọi nghịch cảnh.

Mong sao đừng có những người mang họ “hứa”, theo chủ nghĩa “duy hứa”, cứ hứa nhiều mà chẳng giữ được bao nhiêu – như người ta thường nói: “Trăm voi không được bát nước xáo”. Càng lớn càng phải trọng chữ tín, vì “nhất sự bất tín, vạn sự chẳng tin”. Khó thật! Khó không có nghĩa là không làm được, nhưng phải cố thi hành, nếu còn giữ lòng tự trọng và muốn được tôn trọng.

Nhân Sinh Quan Trong Tiếng Tiếng Anh

Thế giới, nhân sinh quan, cả cơ thể bạn.

The world, your perceptions of it, your very body.

ted2019

Tôi thích nhân sinh quan của cô, nhưng việc đó có thể nguy hiểm.

I like your attitude, but it can be risky.

OpenSubtitles2018.v3

Tình trạng thế giới có ảnh hưởng gì đến nhân sinh quan của nhiều người?

How do world conditions affect the way many view life?

jw2019

Trái lại, nó là một nhân sinh quan siêu hình phức tạp.

On the contrary, it’s a complex metaphysical worldview.

QED

Kinh nghiệm cũng như những hy vọng làm thay đổi nhân sinh quan của chúng ta.

How we look at life is affected by what we experience as well as by our hopes.

jw2019

Làm sao Phao-lô đã phát triển nhân sinh quan này?

How did Paul come to develop this approach to life?

jw2019

Nhân sinh quan của hắn được cấu tạo tỉ mỉ từng cục gạch một.

His world view is meticulously constructed brick by brick.

OpenSubtitles2018.v3

(b) Bài Thi-thiên 90 nên có ảnh hưởng nào trên nhân sinh quan của chúng ta?

(b) How should the 90th Psalm affect our view of life?

jw2019

Hiểu rõ về sự chết và hy vọng cho người chết có thể thay đổi nhân sinh quan của chúng ta.

A clear understanding of death and the hope for the dead can change our outlook on life.

jw2019

Nhân sinh quan này bắt nguồn trong Vườn Ê-đen khi thủy tổ chúng ta từ bỏ các tiêu chuẩn xử thế do Đấng Tạo Hóa đề ra.

This approach to life found its origin in the garden of Eden when our first parents abandoned the standard of behavior laid down by our Creator.

jw2019

Theo nhân sinh quan của anh về Dự án Trao tặng lại, nhiếp ảnh gia muốn giúp đỡ các nhân vật trong tác phẩm của mình có được điều kiện sống tốt hơn.

Following the philosophy of his Giving Back Project, the photographer aims to make his subjects living conditions better.

WikiMatrix

Là con cháu của A-đam và Ê-va, con người bị nhân sinh quan ấy chi phối, gần đây mới được mệnh danh là chủ nghĩa cái tôi trước hết.—Sáng-thế Ký 3:6-8, 12.

As descendants of Adam and Eve, humans are troubled with the same approach to life, more recently labeled “me-ism.”—Genesis 3:6-8, 12.

jw2019

Chủ nghĩa này được định nghĩa là “một nhân sinh quan…dựa trên tiền đề là phải bác bỏ và phải nhất định loại trừ tôn giáo và những gì có tính cách tôn giáo.

It is defined as “a view of life . . . based on the premise that religion and religious considerations should be ignored or purposely excluded.”

jw2019

Với sự giúp đỡ của thánh linh Đức Chúa Trời, tín đồ đấng Christ biết được những điều đó và chấp nhận những sự đó là lẽ thật, và điều này làm cho nhân sinh quan của họ khác hẳn với người thế gian.

With the help of God’s spirit, Christians know and accept these things as truth, and this makes their view of life different from that of people of the world.

jw2019

Nhưng khi nhớ về những năm sống ở Honolulu khi tuổi đời tăng dần, Obama viết: “Cơ hội Hawaii mà đã cống hiến – trải nghiệm một nền văn hóa đa dạng trong một môi trường sống tôn trọng lẫn nhau – đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhân sinh quan của tôi, và là nền tảng cho những giá trị thân thiết nhất mà tôi luôn nắm giữ.”

Obama later reflected on his years in Honolulu and wrote: “The opportunity that Hawaii offered – to experience a variety of cultures in a climate of mutual respect – became an integral part of my world view, and a basis for the values that I hold most dear.”

WikiMatrix

Như vậy, mặc dù chúng cũng là những tác nhân sinh thái quan trọng trong chu trình dinh dưỡng do sự phân hủy của vi sinh vật, nấm trở thành có vai trò của chúng như là các tác nhân phân hủy các gỗ mục .

As such, although they also are important ecological agents in the process of nutrient recycling by microbial decomposition, the fungi become pests in their role as destructive agents of wood rot.

WikiMatrix

Và rồi hài kịch thổi đến, xoa dịu nhiều vùng tương tự trên não những vùng có tín hiệu phòng vệ mạnh nhất — chủng tộc, tôn giáo, chính trị, bản năng tình dục — chỉ bằng cách tiếp cận chúng bằng sự hài hước thay vì adrenalin, chúng ta mới có được các hoóc môn an thần và sự huyền nhiệm của tiếng cười mở cửa những vách ngăn, làm hé lộ một nhân sinh quan bất ngờ và tươi mới.

And the comedy comes along, dealing with a lot of the same areas where our defenses are the strongest — race, religion, politics, sexuality — only by approaching them through humor instead of adrenalin, we get endorphins and the alchemy of laughter turns our walls into windows, revealing a fresh and unexpected point of view.

ted2019

Trong thời điểm đó, nền công nghiệp điện cảnh của Liên Xô, được hoàn toàn quốc hữu hoá trong toàn bộ lịch sử Liên Xô, được dẫn dắt bởi các tư tưởng triết học và nhân sinh quan Cộng sản Chủ nghĩa, đã mang đến một cái nhìn mới về điện ảnh, cái nhìn hiện thực Xã hội chủ nghĩa, một sự khác biệt với tất cả các nền điện ảnh trước đó và sau này khi Liên Xô sụp đổ.

At the same time, the nation’s film industry, which was fully nationalized throughout most of the country’s history, was guided by philosophies and laws propounded by the monopoly Soviet Communist Party which introduced a new view on the cinema, socialist realism, which was different from the one before or after the existence of the Soviet Union.

WikiMatrix

Tất cả đều là sinh vật nhân chuẩn đa bào phức tạp với các cơ quan sinh sản chuyên biệt.

All are complex multicellular eukaryotes with specialized reproductive organs.

WikiMatrix

22 Ai là nhân vật quan trọng nhất đã sinh ra ở Bết-lê-hem?

22 Who was the most important person ever born in Bethlehem?

jw2019

Bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong liên quan dị tật bẩm sinh.

Congenital heart defects are the leading cause of birth defect-related deaths.

WikiMatrix

Nhà vệ sinh sạch cũng là một nhân tố quan trọng để tránh mắc bệnh này.

Starting with clean seed is also an important factor in preventing infection.

WikiMatrix

Nhiều phái trọng tiền nhân tìm cách hồi sinh quan điểm có trước Keynes rằng nền kinh tế thị trường vốn đã ổn định trong trường hợp không có biến động bất ngờ lớn trong việc cung tiền.

Many monetarists sought to resurrect the pre-Keynesian view that market economies are inherently stable in the absence of major unexpected fluctuations in the money supply.

WikiMatrix

Chất lượng nước cũng là một nhân tố quan trọng trong sự sinh tồn của các loài hoang dã, cây cỏ sống trong lưu vực sông Columbia.

Water quality is also an important factor in the survival of other wildlife and plants that grow in the Columbia River drainage basin.

WikiMatrix