Nêu Khái Niệm Phát Triển Ở Thực Vật / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Khái Niệm Phát Triển Ở Thực Vật

Khái Niệm Phát Triển ở Thực Vật, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Khái Niệm Phát Triển, Khái Niệm Phát Triển Bền Vững, 3 Khái Niệm Về Phát Triển Bền Vững, Khái Niệm Về Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Thể Thao Huyện Núi Thành, Báo Cáo Sơ Kết Việc Triển Khai Thực Hiện Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Hóa, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Tdtt Huyện Núi Thành Giai Đoạn 2016 – 2020, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Quan Niệm Phát Triển, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Khái Niệm Lạm Phát, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Về Phát Triển, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Hãy Giải Thích Xu Hướng Sự Phát Triển Theo Quan Niệm Chủ Nghĩa Mác-lênin, To Khai Tien Bao Ve Phat Trien Trong Lua, Khái Niệm Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù, Khái Niệm ở Thực Vật, Khái Niệm Đơn Thức, ý Thức Khái Niệm, Bài 1 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, 3 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, 3 Bài Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Kiến Thức Bản Địa, 1 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Lưới Thức ăn, Hãy Phân Tích Và Chứng Minh Cách Thức Phát Triển Cửa Ngôn Ngữ Qua Thực Tiễn Tiếng Việt Từ Thế Kỷ Xv, Hãy Phân Tích Và Chứng Minh Cách Thức Phát Triển Cửa Ngôn Ngữ Qua Thực Tiễn Tiếng Việt Từ Thế Kỷ Xv , Khái Quát Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin, Bài Tham Luân Công Tác Phát Triển Kinh Tế, Hướng Phát Triển Cầy Trồng Vật Nuồi Đem Lị Hiệu Quả, Năn, Bài Tham Luân Công Tác Phát Triển Kinh Tế, Hướng Phát Triển Cầy Trồng Vật Nuồi Đem Lị Hiệu Quả, Năn, Toán 7 Bài Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Biên Bản Kết Thuc Niêm Yết Công Khai Cấp Gcn – Qsd Đât, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Các Phương Thức Biểu Đạt, Toán Lớp 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm 6 Phương Thức Biểu Đạt, Toán 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số Sbt, Toán 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Modulle Mn 7 “phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phươ, Modulle Mn 7 “phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phươ, + Gvmn 7: Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Gvmn 7 Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Đề án Phát Triển Đội Ngũ Trí Thức, Khái Niệm Nào Dưới Đây Thuộc Về Chuỗi Thức ăn, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Tai Chinh, Khái Niệm Nào Sau Đây Dùng Để Chỉ Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất Xét Về , Báo Cáo Sơ Kết 01 Năm Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị Số 05-ct/tw, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 05, : Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Module Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa, Hướng Dẫn Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bố, Chuyên Đề Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phù Hop Voi Su Phat Trien Cua Trẻ Em Và Bối Cảnh , Chuyên Đề Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phù Hop Voi Su Phat Trien Cua Trẻ Em Và Bối Cảnh, Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất – Những Mục Tiêu Và Kết Quả Mong Đợi ở Trẻ Mầm Non Về Phát Triển Thể Ch, Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất – Những Mục Tiêu Và Kết Quả Mong Đợi ở Trẻ Mầm Non Về Phát Triển Thể Ch, Mn7 Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phù Hợp Với Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chúng Ta, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quy Định 285-qĐ/tw, Báo Cáo Sơ Kết 01 Năm Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị, Công Thức Khai Triển Maclaurin, Báo Cáo Sơ Kết 01 Năm Triển Khai Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Của Bộ Chính Trị, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận, Bao Cao 10 Nam Thuc Hien Phat Trien The Duc, The Thao, Báo Cáo Thực Tập Môn Phát Triển Cộng Đồng, ôn Tập Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Báo Cáo Thực Hành Phát Triển Sản Phẩm, Luận án Xu Thế Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, Phát Triển Nhận Thức Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Báo Cáo Thực Tập Phát Triển Cộng Đồng, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Triển Khai Thực Hiện Đề án 30, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Quyết Định Số 101-qĐ/, Thực Trạng Triển Khai Công Tác Kế Hoạch, Phat Trien Chuong Trinh Gd Mn Phu Hop Voi Su Phat Trien Tre Em Va Bôi Canh Đia Phuong, Xây Dựng Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Đối Với Sự Phát Triển Bền Vững Đất Nước, Sư Cân Thiet Va Yeu Vau Doi Voi Phat Trien Chuong Trinh Giao Duc Phu Hop Voi Sụ Phat Trien Của Tre E, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Giám Sát Thực Hiện Daanc Hủ Trường Học, Báo Cáo Thực Hành Môn Phát Triển Cộng Đồng, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Báo Cáo Thực Hiện Quy Hoạch Phát Triển Nhân Lực, Thực Trạng Công Tác Đào Tạo Phát Triển Nhân Lục, Báo Cáo Thực Hành Phát Triển Cộng Đồng, Kế Hoạch Phát Triển Cửa Hàng Thực Phẩm, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36-ct/tw Ngay 16/8/2019, Ke Hoạch Triển Khai Thực Hiện T T 23/2012 Của Bọ Cong An, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Nghi Quyết Tw4 Khoá Xii, Ke Hoach Trien Khai Thuc Hien Chi Thi 36 Cua Ubnd Huyen,

Khái Niệm Phát Triển ở Thực Vật, Khái Niệm Sinh Trưởng Và Phát Triển ở Thực Vật, Khái Niệm Phát Triển, Khái Niệm Phát Triển Bền Vững, 3 Khái Niệm Về Phát Triển Bền Vững, Khái Niệm Về Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Thể Thao Huyện Núi Thành, Báo Cáo Sơ Kết Việc Triển Khai Thực Hiện Quy Hoạch Phát Triển Ngành Văn Hóa, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Tdtt Huyện Núi Thành Giai Đoạn 2016 – 2020, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Quan Niệm Phát Triển, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Khái Niệm Lạm Phát, Quan Niệm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Về Phát Triển, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Hãy Giải Thích Xu Hướng Sự Phát Triển Theo Quan Niệm Chủ Nghĩa Mác-lênin, To Khai Tien Bao Ve Phat Trien Trong Lua, Khái Niệm Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù, Khái Niệm ở Thực Vật, Khái Niệm Đơn Thức, ý Thức Khái Niệm, Bài 1 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, 3 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, 3 Bài Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Kiến Thức Bản Địa, 1 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm Lưới Thức ăn, Hãy Phân Tích Và Chứng Minh Cách Thức Phát Triển Cửa Ngôn Ngữ Qua Thực Tiễn Tiếng Việt Từ Thế Kỷ Xv, Hãy Phân Tích Và Chứng Minh Cách Thức Phát Triển Cửa Ngôn Ngữ Qua Thực Tiễn Tiếng Việt Từ Thế Kỷ Xv , Khái Quát Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin, Bài Tham Luân Công Tác Phát Triển Kinh Tế, Hướng Phát Triển Cầy Trồng Vật Nuồi Đem Lị Hiệu Quả, Năn, Bài Tham Luân Công Tác Phát Triển Kinh Tế, Hướng Phát Triển Cầy Trồng Vật Nuồi Đem Lị Hiệu Quả, Năn, Toán 7 Bài Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Biên Bản Kết Thuc Niêm Yết Công Khai Cấp Gcn – Qsd Đât, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Các Phương Thức Biểu Đạt, Toán Lớp 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Khái Niệm 6 Phương Thức Biểu Đạt, Toán 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số Sbt, Toán 7 Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Khoa Học Và Công Nghệ Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt, Modulle Mn 7 “phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phươ, Modulle Mn 7 “phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phươ, + Gvmn 7: Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương, Gvmn 7 Phát Triển Chương Trình Gdmn Phù Hợp Với Sự Phát Triển Của Trẻ Em Và Bối Cảnh Địa Phương,

Bài 36. Phát Triển Ở Thực Vật Có Hoa

I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?

– Ví dụ: cây xuất hiện chồi mới, ra hoa, tạo quả,..

II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA

1. Tuổi của cây

– Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa, không phụ thuộc vào điều kiện ngoải cảnh.

– Ví dụ: Cà chua ra hoa khi có lá thứ 14.

2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì

a. Nhiệt độ thấp

– Hiện tượng xuân hóa: nhiều loài cây ra hoa khi quamùa đông hoặc được xử lí bởi nhiệt độ thấp.

– Ví dụ: lúa mì, bắp cải, lúa mạch.

– Ứng dụng: giảm nhiệt độ để một số cây ra hoa, tạo quả, cho năng suất cao; bảo quản hạt giống, củ giống trong điều kiện nhiệt độ thấp để rút ngắn thời gian sinh trưởng, làm tăng năng suất.

b. Quang chu kì

– Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì.

– Các nhóm thực vật phản ứng với quang chu kì: Cây ngắn ngày, cây dài ngày, cây trung tính.

+ Cây ngày ngắn: ra hoa khi điều kiện chiếu sáng ít hơn 12h/ngày, ra hoa vào mùa đông, ví dụ: thược dược, đậu tương, vứng, mía, cà tím, cúc, cà phê.

+ Cây ngày dài: ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ngày, ra hoa vào mua hè, ví dụ: hành, cà rốt, sen cạn, thanh long, dâu tây, lúa mì,.

+ Cây trung tính: ra hoa trong cả điều kiện ngày dài và ngày ngắn, cả mùa đông và mùa hè, ví dụ: cà chua, lạc, ngô, hướng dưỡng, dưa chuột,..

– Phitocrom là sắc tố cảm nhận quang chu kì (các protein hấp thụ ánh sáng) ® ảnh hưởng đến sự ra hoa, nảy mầm, đóng mở khí khổng.

-Phitocrom có 2 dạng, có thể chuyển hóa thuận nghịch cho nhau dưới tác động của ánh sáng, Pđ hấp thụ ánh sáng đỏ, Pđx hấp thụ ánh sáng đỏ xa. Cây dài ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ. Cây ngắn ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ xa.

3. Hoocmon ra hoa

– Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmon ra hoa (florigen) rồi di chyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cây ra hoa.

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

– Trong trồng trọt:

+ Kích thích hoặc ức chế hạt, của nảy mầm bằng hoocmon.

+ Điều tiết sinh trưởng của cây gỗ bằng cách điều chỉnh ánh sáng để tăng chiều cao sau đó mới tăng đường kính thân.

+ Chọn giống cây phù hợp với mùa vụ.

+ Nhập nội các giống cây trồng mới chất lượng tốt, năng suất cao, xen canh gối vụ.

– Trong công nghệ rượu bia:

+ sử dụng hoocmon GA để tăng phân giải tinh bột.

– Trong lâm nghiệp:

+ Trồng rừng hỗn giao, điều chỉnh mật độ cây rừng.

2. Ứng dụng kiến thức về phát triển

– Chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa.

– Xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài.

Sinh Học 11 Bài 36: Phát Triển Ở Thực Vật Có Hoa

Tóm tắt lý thuyết

Ví dụ: cây xuất hiện chồi mới, ra hoa, tạo quả,..

1. Tuổi của cây

Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa, không phụ thuộc vào điều kiện ngoải cảnh.

Ví dụ: Cà chua ra hoa khi có lá thứ 14.

2. Nhiệt độ thấp và quang chu kì

Hiện tượng xuân hóa: nhiều loài cây ra hoa khi qua mùa đông hoặc được xử lí bởi nhiệt độ thấp.

Ví dụ: lúa mì, bắp cải, lúa mạch.

Ứng dụng: giảm nhiệt độ để một số cây ra hoa, tạo quả, cho năng suất cao; bảo quản hạt giống, củ giống trong điều kiện nhiệt độ thấp để rút ngắn thời gian sinh trưởng, làm tăng năng suất.

Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì.

Các nhóm thực vật phản ứng với quang chu kì: Cây ngắn ngày, cây dài ngày, cây trung tính.

Cây ngày ngắn: ra hoa khi điều kiện chiếu sáng ít hơn 12h/ngày, ra hoa vào mùa đông, ví dụ: thược dược, đậu tương, vứng, mía, cà tím, cúc, cà phê.

Cây ngày dài: ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ngày, ra hoa vào mua hè, ví dụ: hành, cà rốt, sen cạn, thanh long, dâu tây, lúa mì,.

Cây trung tính: ra hoa trong cả điều kiện ngày dài và ngày ngắn, cả mùa đông và mùa hè, ví dụ: cà chua, lạc, ngô, hướng dưỡng, dưa chuột,..

Phitocrom là sắc tố cảm nhận quang chu kì (các protein hấp thụ ánh sáng) ® ảnh hưởng đến sự ra hoa, nảy mầm, đóng mở khí khổng.

Phitocrom có 2 dạng, có thể chuyển hóa thuận nghịch cho nhau dưới tác động của ánh sáng, Pđ hấp thụ ánh sáng đỏ, Pđx hấp thụ ánh sáng đỏ xa. Cây dài ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ. Cây ngắn ngày ra hoa khi chiếu ánh sáng đỏ xa.

3. Hoocmon ra hoa

Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành hoocmon ra hoa (florigen) rồi di chyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cây ra hoa.

1. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng

Trong trồng trọt:

Kích thích hoặc ức chế hạt, của nảy mầm bằng hoocmon.

Điều tiết sinh trưởng của cây gỗ bằng cách điều chỉnh ánh sáng để tăng chiều cao sau đó mới tăng đường kính thân.

Chọn giống cây phù hợp với mùa vụ.

Nhập nội các giống cây trồng mới chất lượng tốt, năng suất cao, xen canh gối vụ.

Trong công nghệ rượu bia:

Sử dụng hoocmon GA để tăng phân giải tinh bột.

Trong lâm nghiệp:

Trồng rừng hỗn giao, điều chỉnh mật độ cây rừng.

2. Ứng dụng kiến thức về phát triển

Chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa.

Xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn loài.

Khái Niệm Về Phát Triển

Trước hết cần làm rõ khái niệm “phát triển”, “phát triển” tuy ban đầu được các nhà kinh tế học định nghĩa là “tăng trưởng kinh tế”, nhưng nội hàm của nó từ lâu đã vượt khỏi phạm vi này, được nâng cấp sâu sắc hơn và chính xác hơn. Theo Từ điển Tiếng Việt “phát triển” được hiểu là quá trình vận động, tiến triển theo hướng tăng lên, ví dụ phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, phát triển xã hội… [81].

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì “phát triển là phạm trù triết học chỉ ra tính chất của những biến đổi đang diễn ra trong thế giới. Phát triển là một thuộc tính của vật chất. Mọi sự vật và hiện tượng của hiện thực không tồn tại trong trạng thái khác nhau từ khi xuất hiện đến lúc tiêu vong,… nguồn gốc của phát triển là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập” [67].

Phát triển kinh tế là phạm trù kinh tế xã hội rộng lớn, trong khuôn khổ một định nghĩa hay một khái niệm ngắn gọn không thể bao hàm hết được nội dung rộng lớn của nó. Song nhất thiết khái niệm đó phải phản ánh được các nội dung cơ bản sau:

– Sự tăng lên về quy mô sản xuất, làm tăng thêm giá trị sản lượng của vật chất, dịch vụ và sự biến đổi tích cực về cơ cấu kinh tế, tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý, có khả năng khai thác nguồn lực trong nước và ngoài nước.

– Sự tác động của tăng trưởng kinh tế làm thay đổi cơ cấu xã hội, cải thiện đời sống dân cư.

– Sự phát triển là quy luật tiến hoá, song nó chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố nội lực của nền kinh tế có ý nghĩa quyết định, còn nhân tố bên ngoài có vai trò quan trọng.

Khái niệm về phát triển

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : luanvanaz@gmail.com ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍