Khái Niệm Tiềm Lực Quân Sự An Ninh / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

An Ninh Phi Truyền Thống Và Sự Mở Rộng Của Khái Niệm An Ninh Quốc Gia

An ninh phi truyền thống trong tiếng Anh là Nontraditional Security, trong những tác phẩm và bài viết của các học giả phương Tây có lúc cũng dùng những từ như: an ninh phi thường quy (Unconventional Security), uy hiếp phi truyền thống (Nontraditional Threast), vấn đề phi truyền thống (Nontraditional Issues) và uy hiếp mới (New Threast), an ninh mới (New Security). An ninh phi truyền thống khác với an ninh truyền thống (Traditional Security). An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đều chỉ một loại quan niệm an ninh, nhưng khác nhau ở góc nhìn đối với nhận thức về an ninh, chủ thể của an ninh, tính chất của an ninh, nội hàm của khái niệm an ninh. An ninh phi truyền thống là một loại quan niệm an ninh mới, nhấn mạnh rằng, an ninh quốc gia tuy vẫn quan trọng nhưng không phải là chủ thể duy nhất của an ninh; nội dung an ninh quốc gia không chỉ là an ninh chính trị và quân sự; an ninh quốc gia và an ninh quốc tế, an ninh toàn cầu tác động qua lại lẫn nhau, trong một ý nghĩa nào đó, an ninh quốc tế và an ninh toàn cầu trực tiếp ảnh hưởng và chi phối an ninh quốc gia.

1/ Hiểu thế nào về nội hàm của an ninh phi truyền thống

Cho đến nay, rất khó khảo chứng từ “an ninh phi truyền thống” xuất hiện trong giới nghiên cứu an ninh quốc tế và quan hệ quốc tế phương Tây sau Chiến tranh Lạnh sớm nhất khi nào, ở đâu. Các học giả chuyên nghiên cứu an ninh quốc tế, chính trị học quốc tế, quan hệ quốc tế và vấn đề an ninh phi truyền thống của các nước phương Tây vẫn chưa có sự nhất trí về khái niệm an ninh phi truyền thống. Các học giả phương Tây, trên cơ sở suy ngẫm lại quan niệm an ninh truyền thống, kết hợp với một số vấn đề, sự uy hiếp an ninh hiện thực mà các nước phương Tây và cả thế giới phải đối mặt sau Chiến tranh Lạnh, như tính đa nguyên của chủ thể an ninh, tính đa dạng của vấn đề an ninh, tính chất của uy hiếp an ninh và phương thức, biện pháp ứng phó với những vấn đề an ninh đó,… để trình bày và phân tích ý nghĩa của từ an ninh phi truyền thống nhằm phân biệt nó với an ninh truyền thống. Nhưng giữa các học giả phương Tây vẫn có sự bất đồng tương đối lớn về sự phân biệt và mối liên hệ giữa an ninh phi truyền thống hoặc an ninh mới với an ninh truyền thống. Có một loại quan điểm cho rằng, an ninh truyền thống lấy an ninh quốc gia làm trọng, còn an ninh phi truyền thống, hoặc an ninh mới lấy an ninh nhân loại làm trọng. Một loại quan điểm khác cho rằng, an ninh phi truyền thống bao gồm an ninh quốc gia và an ninh của con người.

Gần đây, các học giả Trung Quốc bắt đầu quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn vấn đề na ninh phi truyền thống. Có học giả gọi an ninh phi truyền thống là uy hiếp an ninh mới, một loại uy hiếp an ninh chỉ nổi lên trong những năm gần đây. Cũng có học giả định nghĩa, nó là sự tác động qua lại với một hoặc nhiều quốc gia và có thể cấu thành uy hiếp lớn đối với sự sinh tồn và phát triển của chính nước đó.

Như vậy, an ninh phi truyền thống, trước hết, là một loại nhận thức và quan niệm an ninh mà khách quan nhìn thấy ở chủ quan, an ninh luôn liên hệ chặt chẽ với cảm nhận, nhận thức, trạng thái và vấn đề. Vì thế, bản chất của an ninh phi truyền thống chỉ là một loại quan niệm an ninh và tồn tại hiện thực, cũng giống như mọi người bàn luận đến “an ninh quốc gia” đều đề cập đến những vấn đề như tình hình an ninh quốc gia như thế nào, tồn tại và khả năng có thể xuất hiện những vấn đề gì, an ninh hơn hay là nguy hiểm hơn. Hai là nó khác với an ninh truyền thống – coi an ninh quốc gia là chí thượng, lấy an ninh chính trị và quân sự làm chính, lấy phương thức vũ lực hoặc chiến tranh để giải quyết xung đột và mâu thuẫn giữa các quốc gia. Quan niệm an ninh phi truyền thống rộng hơn, ngoài thực thể quốc gia về địa lý và chính trị, nó còn bao hàm an ninh khu vực, an ninh toàn cầu, an ninh con người, vấn đề mang tính xuyên quốc gia do những uy hiếp và nhân tố phi chính trị, phi quân sự gây ra và ảnh hưởng đến an ninh các nước, sự “lan tỏa” ảnh hưởng của vấn đề nội bộ một nước gây mất an ninh cho nước khác hoặc khu vực; và đa dạng hơn trong phương pháp giải quyết vấn đề. Nói một cách đơn giản, hàm ý của từ an ninh phi truyền thống là vấn đề xuyên quốc gia do nhân tố phi chính trị, phi quân sự gây ra, trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí uy hiếp đến sự phát triển, ổn định và an ninh của nước này hay nước khác, thậm chí là của khu vực và toàn cầu. Nội dung của nó còn bao hàm cả một loại quan niệm mới tương ứng với lĩnh vực nghiên cứu an ninh mới.

2/ An ninh quốc gia: Nhìn từ sự mở rộng của quan niệm

Sau Chiến tranh Lạnh, khái niệm an ninh phi truyền thống ngày càng được mọi người quan tâm và thậm chí trở thành lĩnh vực mới trong nghiên cứu an ninh quốc gia và an ninh quốc tế, trên thực tế, nó phản ánh sự thay đổi nhận thức về an ninh và quá trình mở rộng phát triển quan niệm an ninh quốc gia. Nhưng quá trình thay đổi khách quan đó không phải là mới bắt đầu từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, mà nó đã xảy ra từ trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Năm 1983, nhà kinh tế chính trị học quốc tế Richard H. Ullman trong bài viết Giới định lại an ninh trên tạp chí An ninh quốc tế đã phê bình quan niệm an ninh quốc gia của chủ nghĩa hiện thực. Ông chỉ ra rằng, chỉ có hoặc chủ yếu giới định “an ninh quốc gia” ở tầng nấc quân sự à một “giả thiết sai lầm” và là thứ hư cấu, nó dẫn đến việc quốc gia chỉ chú ý đến uy hiếp quân sự mà coi nhẹ những cái khác có lẽ còn nguy hiểm, có hại hơn, đồng thời khiến cho quan hệ quốc tế xuất hiện khuynh hướng quân sự hóa.

Hơn nữa, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mậu dịch và tài chính tiền tệ quốc tế, cũng như khoa học kỹ thuật thông tin, giao lưu kinh tế giữa các nước ngày càng chặt chẽ, xu thế “phụ thuộc lẫn nhau” giữa các nước ngày càng rõ ràng, “khả năng hủy diệt lẫn nhau” và hiện thực tàn khốc trong việc tạo thế cân bằng, khủng bố hạt nhân… khó phân thắng bại đã thôi thúc mọi người xem xét an ninh quốc gia với tầm nhìn rộng hơn, góc độ sâu hơn, đồng thời điều chỉnh tương ứng chiến lược an ninh quốc gia. Cuối thập niên 70 thế kỷ XX, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chiến lược bảo đảm an ninh tổng hợp, theo đó, bảo đảm an ninh quốc gia chỉ dựa vào thủ đoạn quân sự là chưa đủ, mà cần phải dựa vào những biện pháp khác như kinh tế, khoa học kỹ thuật. Điều đó cho thấy, trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, sự mở rộng quan niệm an ninh quốc gia đã bắt đầu từ lĩnh vực chính trị và quân sự sang lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, tài nguyên, nguồn năng lượng.

Một là, ý thức an ninh và khái niệm an ninh từ lĩnh vực chính trị, quân sự dần mở rộng sang lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường, khoa học kỹ thuật, thông tin, dư luận, xuất hiện những khái niệm như an ninh tài chính tiền tệ, an ninh kinh tế, an ninh khoa học kỹ thuật, an ninh thông tin, an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh tài nguyên, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh văn hóa, an ninh dư luận, an ninh xã hội, an ninh y tế công cộng.

Hai là, khái niệm an ninh và định hướng chính sách đã có thay đổi. Trước kia, các nước tập trung xác định và chủ yếu đối phó với môi uy hiếp từ bên ngoài, hiện nay, mở rộng quan tâm đến một số “nhân tố bất ổn định” trong quá trình tăng trưởng kinh tế, phát triển chính trị, đời sống, xã hội trong nước, điều chỉnh và thay đổi hệ thống giá trị văn hóa nước mình và cả ứng phó với động loạn trong nước có thể xuất hiện với nhiều hình thức.

Ba là, nhận thức và đối tượng quan tâm của an ninh cũng được mở rộng. Nhận thức và đối tượng quan tâm của an ninh truyền thống chỉ là quốc gia, còn sau Chiến tranh Lạnh, bên cạnh những nhận thức đó còn mở rộng đến cá nhân và toàn bộ nhân loại. Học giả người Anh Barry Buzan đã kéo dài nhận thức của khái niệm an ninh theo hai hước dọc và ngang trong cuốn sách Con người, quốc gia và nỗi sợ ( People, States and Fear, 1991), cho rằng, an ninh nhân lại còn quan trọng hơn an ninh quốc gia, quốc gia chỉ là thủ đoạn của an ninh, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Quan điểm đó và quan điểm an ninh truyền thống xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa hiện thực rất khác nhau [Sự mở rộng khái niệm an ninh theo hướng dọc của Barry Buzan rõ ràng chịu ảnh hưởng của Kenneth Waltz, nhân vật đại diện quan trọng của phương pháp phân tích tầng nấc quan hệ quốc tế. Kenneth đã phân tích nguyên nhân chiến tranh từ ba tầng nấc trong cuốn sách Con người, Quốc gia và Chiến tranh: một loại phân tích lý luận. Barry Buzan đã học theo cách “phân tích tầng nấc chiều dọc (vertical levels of analysis) của Kenneth, thêm vào đó là “phân tích tầng nấc chiều ngang” (horizontal levels of analysis) quan trọng hơn, cấu thành phương pháp tổng hợp để nhìn thấu vấn đề an ninh. Trong hướng ngang, trên thực tế, an ninh bao gồm 5 bộ phận an ninh lớn: chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường và quân sự. Chúng liên kết lẫn nhau, thiếu một trong đó là không được. Ở hướng dọc, sự mở rộng của khái niệm an ninh là xuất phát từ an ninh quốc gia hoặc an ninh dân tộc, một mặt, nâng cao đến an ninh của hệ thống quốc tế và hệ thống toàn cầu, mặt khác, hạ thấp đến an ninh của toàn nhân loại, như vậy an ninh đã bao gồm ba tầng nấc quan hệ qua lại với nhau: con người, quốc gia và toàn cầu. Hai hướng ngang, dọc khiến cho chúng ta có được một tọa độ để suy ngẫm và thiết kế vấn đề an ninh].

Từ những minh giải trên, có thể thấy rằng, an ninh phi truyền thống được hình thành từng bước, từ sự mở rộng nội hàm và ngoại diên của quan niệm an ninh quốc gia sau Chiến tranh Lạnh và khác với an ninh truyền thống, đồng thời phản ánh tình hình hiện thực của vấn đề an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh. Có thể nói, mối đe dọa đơn nhất của thời đại Chiến tranh Lạnh đối với an ninh đã bị mối đe dọa đa tầng nấc, mang tính đa dạng và không cân xứng của thời đại toàn cầu hóa thay thế.

TH: T.Giang – CSCI

Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng

Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 5, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Tâm Đắc Nhất, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Bản Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Kết Quả Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, 5 Yêu Cầu Quản Lý Nhà Nước Đối Với An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Xem Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 3d, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2017, Đảng Lãnh Đạo Quốc Phòng An Ninh, Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Bài Giảng Điện Tử Van De Quoc Phong, An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Tâm Đắc Nhất Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng – An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng Anh Ninh, Báo Cáo Sơ Kết Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng,

Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh,

Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh

Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Sach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 1, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Yêu Cầu Quản Lý Của Nhà Nước Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Tài Liệu Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 4, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2017, Trắc Nghiệm Quốc Phòng An Ninh Đại Học, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Tham Luận An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng, Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Tham Luận Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoac Quoc Phong An Ninh 2020, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh Nam 2017, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Tâm Đác Nhất, Chỉ Thị Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Xây Dựng Tiềm Lực Quốc Phòng An Ninh, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng,

Nac: Khái Niệm Tiên Tiến Hải Quân

NAC có nghĩa là gì? NAC là viết tắt của Khái niệm tiên tiến Hải quân. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Khái niệm tiên tiến Hải quân, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Khái niệm tiên tiến Hải quân trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NAC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NAC, Khái niệm tiên tiến Hải quân có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NAC = Khái niệm tiên tiến Hải quân

Tìm kiếm định nghĩa chung của NAC? NAC có nghĩa là Khái niệm tiên tiến Hải quân. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NAC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NAC bằng tiếng Anh: Khái niệm tiên tiến Hải quân. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Như đã đề cập ở trên, NAC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Khái niệm tiên tiến Hải quân. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NAC và ý nghĩa của nó là Khái niệm tiên tiến Hải quân. Xin lưu ý rằng Khái niệm tiên tiến Hải quân không phải là ý nghĩa duy chỉ của NAC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NAC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NAC từng cái một.

Ý nghĩa khác của NAC

Bên cạnh Khái niệm tiên tiến Hải quân, NAC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NAC, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Khái niệm tiên tiến Hải quân bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Khái niệm tiên tiến Hải quân bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.