Hạnh Phúc Là Gì Tiếng Anh / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | 2atlantic.edu.vn

Chủ Nghĩa Hạnh Phúc Trong Tiếng Tiếng Anh

Chế độ xã hội chủ nghĩa hạnh phúc là thế đó

That’ s the land of socialism and universal bliss for you

opensubtitles2

Chế độ xã hội chủ nghĩa hạnh phúc là thế đó.

That’s the land of socialism and universal bliss for you.

OpenSubtitles2018.v3

Một khái niệm được phổ biến gần đây gọi là tâm lý tích cực cho rằng chủ nghĩa lạc quan có thể dẫn đến hạnh phúc. Chủ nghĩa này được vun trồng bằng suy nghĩ tích cực và sự tập trung vào sức mạnh cá nhân của con người.

A recently promoted concept dubbed positive psychology holds that optimism, cultivated by positive thinking and by focusing on one’s personal strengths, can lead to happiness.

jw2019

Ông cũng lập luận rằng, nếu “hạnh phúc trung bình mọi người có không giảm, Chủ nghĩa thực tế khuyên chúng ta tăng số lượng người được hưởng hạnh phúc lên cao nhất có thể.”

He also argued that, if the “average happiness enjoyed remains undiminished, Utilitarianism directs us to make the number enjoying it as great as possible.”

WikiMatrix

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tập trung vào hiệu quả mục tiêu được kết hợp với hạnh phúc yếu tố hạnh phúc (hạnh phúc chủ quan) và tính toàn vẹn mục tiêu được kết hợp vớiý nghĩa theo tâm lý học của yếu tố hạnh phúc.

Research has shown that a focus on goal efficacy is associated with well-being factor happiness (subjective well-being) and goal integrity is associated with the well-being factor meaning (psychology).

WikiMatrix

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc đạt được các mục tiêu và thay đổi lâu dài về hạnh phúc chủ quan; hầu hết các nghiên cứu cho thấy rằng đạt được các mục tiêu có ý nghĩa cá nhân làm tăng cảm giác hạnh phúc chủ quan của cá nhân đó.

Multiple studies have shown the link between achieving long-term goals and changes in subjective well-being; most research shows that achieving goals that hold personal meaning to an individual increases feelings of subjective well-being.

WikiMatrix

Thế nhưng, chính một số những chuyên gia đã từng cổ động cách suy nghĩ này, bây giờ đều đồng ý rằng thái độ có tính cách chủ nghĩa cá nhân như thế không mang lại hạnh phúc lâu dài.

Yet, some of the very experts who promoted this mentality now agree that such an individualistic attitude does not bring lasting happiness.

jw2019

Ông chấp nhận lời mời của Stalin vì hai lý do: người ta cho rằng ông bị thu hút bởi chủ nghĩa cộng sản, và ông cảm thấy hạnh phúc khi làm việc với người bạn của ông, Giáo sư George Eliava, người sáng lập Viện Tbilisi vào năm 1923.

He accepted Stalin’s invitation for two reasons: it was said he was enamored of communism, and he was happy to be working with his friend, Prof. George Eliava, founder of the Tbilisi Institute, in 1923.

WikiMatrix

WikiMatrix

Nhưng tóm lại, vì chủ nghĩa nữ quyền là phi Châu Phi, tôi quyết định tự xưng là một feminist hạnh phúc người châu Phi.

But anyway, since feminism was un-African, I decided that I would now call myself “a happy African feminist.”

ted2019

Sau khi mạnh mẽ bác bỏ những buộc tội của Stalin rằng ông đã phản bội lại tầng lớp lao động, ông cảm ơn những người bạn, và trên tất cả người vợ và những người đồng chí thân thiết, Natalia Sedova, về sự hỗ trợ trung thành của họ: Ngoài hạnh phúc được là một chiến sĩ chiến đấu cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội, số phận đã trao cho tôi niềm hạnh phúc được làm chồng.

After forcefully denying Stalin’s accusations that he had betrayed the working class, he thanked his friends and above all his wife, Natalia Sedova, for their loyal support: In addition to the happiness of being a fighter for the cause of socialism, fate gave me the happiness of being her husband.

WikiMatrix

Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết chính xác về ý muốn và chủ định của Ngài, một thánh chức đầy ý nghĩa, bí quyết cho hạnh phúc gia đình, và sự sáng suốt để đối phó với nghịch cảnh.

jw2019

(Lu-ca 12:15) Điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ trong thời đại chủ nghĩa vật chất này, khi người ta cho rằng giàu có đi đôi với hạnh phúc và thành công trên đường đời.

(Luke 12:15) This certainly is food for thought in our materialistic age, when people equate affluence and prosperity with happiness and success.

jw2019

Mill nói, “Khi giữa hạnh phúc của bản thân một người và những người khác, Chủ nghĩa thực tế yêu cầu người đó công bằng tuyệt đối như một người ngoài cuộc vô tư và nhân từ.”

Mill said, “As between his own happiness and that of others, utilitarianism requires him to be as strictly impartial as a disinterested and benevolent spectator.”

WikiMatrix

Chủ nghĩa khoái lạc đã được Aristippus và Epicurus phát triển; Aristotle tuyên bố rằng hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất của con người và Augustine viết rằng “ tất cả mọi người đều có chung một ham muốn duy nhất, đó là Hạnh phúc”.

Forms of hedonism were put forward by Aristippus and Epicurus; Aristotle argued that eudaimonia is the highest human good and Augustine wrote that “all men agree in desiring the last end, which is happiness.”

WikiMatrix

Những nhà chủ nghĩa vị lợi thần học có một lựa chọn khác khi cho rằng việc theo đuổi sự hạnh phúc là tuân theo ý muốn của Chúa trời; những người vị lợi hưởng lạc cần một sự biện hộ khác.

The theological utilitarians had the option of grounding their pursuit of happiness in the will of God; the hedonistic utilitarians needed a different defence.

WikiMatrix

Chúng ta hãy dẹp bỏ những ý niệm phóng đại về chủ nghĩa cá nhân và sự tự quản trong nền văn hóa hiện nay và trước hết hãy nghĩ đến hạnh phúc và sự an lạc của người khác.

Let us lay aside the exaggerated notions of individualism and autonomy in today’s culture and think first of the happiness and well-being of others.

LDS

Cuối cùng, trong khi động cơ không đóng vai trò quyết định tính đúng sai của một hành động, điều này không ngăn cản những người theo chủ nghĩa thực tế khuyến khích những động cơ mà nếu có nó sẽ là gia tăng tổng hạnh phúc.

Finally, whilst motives may not play a role in determining the morality of an action, this does not preclude utilitarians from fostering particular motives if doing so will increase overall happiness.

WikiMatrix

Triết gia theo Chủ nghĩa thực tế Peter Singer và nhiều nhà hoạt động vì quyền của Động vật tiếp tục tranh luận rằng hạnh phúc của tất cả các sinh vật sống nên được quan tâm một cách nghiêm túc.

The utilitarian philosopher Peter Singer and many other animal rights activists have continued to argue that the well–being of all sentient beings ought to be seriously considered.

WikiMatrix

Mặc dù mầm mống tư tưởng của học thuyết này đã xuất phát từ những triết gia hưởng lạc (hedonist) như Aristippus và Epicurus, những người xem hạnh phúc là điều tốt duy nhất, nhưng nguồn gốc của chủ nghĩa vị lợi thực sự bắt đầu với Bentham, bao gồm John Stuart Mill, Henry Sidgwick, R. M. Hare và Peter Singer.

Though the seeds of the theory can be found in the hedonists Aristippus and Epicurus, who viewed happiness as the only good, the tradition of utilitarianism properly began with Bentham, and has included John Stuart Mill, Henry Sidgwick, R. M. Hare, David Braybrooke, and Peter Singer.

WikiMatrix

Trong tiểu luận của John Stuart Mill có nhan đề “On Nature” ông tranh luận rằng hạnh phúc của những động vật hoang đã được xem xét khi đưa ra những phán quyết của người theo Chủ nghĩa thực tế.

In John Stuart Mill’s essay “On Nature” he argues that the welfare of wild animals is to be considered when making utilitarian judgments.

WikiMatrix

Triết học của Spinoza có nhiều điểm chung với chủ nghĩa khắc kỷ, ở chỗ cả hai trường phái triết học đều tìm cách thực hiện một vai trò chữa bệnh bằng cách hướng dẫn người ta cách đạt được hạnh phúc.

Spinoza’s philosophy has much in common with Stoicism inasmuch as both philosophies sought to fulfil a therapeutic role by instructing people how to attain happiness.

WikiMatrix

Nhưng nếu tôi quan tâm tới tiềm năng của bạn, hay hạnh phúc và năng suất của bạn hay năng lượng và sự sáng tạo của bạn, điều chúng ta đang làm là tôn sùng thái quá chủ nghĩa bình quân trong khoa học.

But if I’m interested in your potential, or for happiness or productivity or energy or creativity, we’re creating the cult of the average with science.

QED

Những người tự do có khuynh hướng xem chủ nghĩa tư bản như là một biểu hiện của những hành vi tự nhiên của con người đã có bằng chứng về thiên niên kỷ, và cách hữu ích nhất để thúc đẩy hạnh phúc của con người.

Liberals tend to view capitalism as an expression of natural human behaviours which have been in evidence for millennia, and the most beneficial way of promoting human wellbeing.

WikiMatrix

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Hạnh Phúc

Những câu nói tiếng Anh hay về hạnh phúc

1. There is only one happiness in this life, to love and be loved.

2. The best feeling of happiness is when you are happy because you’re made somebody else happy

3. Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it.

4. Happiness… consists in giving, and in serving others.

5. Happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have.

6. Happiness consists of three things; Someone to love, work to do, and a clear conscience.

7. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

8. You are resposible for your own happiness

9. It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.

10. Happiness is a perfume which you cannot pour on someone without getting some on yourself.

11. Happiness is a ball after which we run wherever it rolls, and we push it with our feet when it stops.

12. Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

13. What good is money if it can’t buy happiness?

14. It’s what’s in yourself that makes you happy or unhappy.

Những câu nói tiếng Anh hay về hạnh phúc

15. There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.

16. Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants.

17. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

18. To have joy one must share it. Happiness was born a twin.

19. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

20. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

10 Câu Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Về Hạnh Phúc

3. The happiest people don’t have the best of everything. They just make the best of everything. 4. Stop waiting for Friday, for summer, for someone to fall in love with you, for life. Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now.

( Hạnh phúc đến khi ta ngừng than vãn về những rắc rối gặp phải trong cuộc sống mà nên cảm ơn tất cả những khó khăn ta không gặp phải )

5. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.

( Những người hạnh phúc nhất không sở hữu những thứ tốt nhất. Họ chỉ cố gắng làm mọi thứ trở nên tốt nhất mà thôi )

( Đừng trông chờ ngày thứ 6, vào kì nghỉ hè, chờ đợi một ai đó xuất hiện mang đến cho bạn tình yêu hay về cuộc sống. Hạnh phúc chỉ đến khi bạn thôi chờ đợi những điều đó và khiến khoảnh khắc này trở nên tuyệt vời nhất )

( Tâm trí bạn là một thứ mang quyền lực tối cao. Khi bạn lấp đầy nó bằng những suy nghĩ tích cực là lúc cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thay đổi )

7. Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the ligh

6. Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy.

8. Once is a while, right in the middle of an ordinary life. Love give us a fairytale

( Hạnh phúc là một sự lựa chọn, không phải hệ quả. Chẳng có điều gì khiến bạn hạnh phúc nổi cho đến khi chính bạn chọn lựa nó )

9. For once I don’t have to try to be happy because when I’m with you it just happens.

t. ( Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nếu có ai đó mang ánh sáng quay lại )

( Chưa một lần tôi ép mình cố gắng để hạnh phúc vì điều đó chỉ đến khi ở cùng em )

( Hạnh phúc chỉ tồn tại khi ta đón nhận nó )

Hạnh phúc là do bạn tự quyết định, suy nghĩ thoáng một chút, mở lòng ra đón nhận cuộc sống để cảm nhận những điều tốt đẹp thay vì than vãn về những điều trái với ý bạn. Châm ngôn tiếng anh hay về hạnh phúc đã được viết nên từ những người đã từng trải qua khó khăn mà bạn đang mắc phải và đã vượt qua được chúng để đón nhận hạnh phúc

Hạnh Phúc Là Gì, Top Định Nghĩa Về Hạnh Phúc Hay Nhất

Buổi sáng thức dậy, xếp hàng mua bữa sáng, có người không lễ phép chen ngang trước mặt bạn. Liệu bạn có tức giận hay không? Có người chính là sẽ căm phẫn bất bình, tức giận mà không có nói ra, để rồi cả ngày ấm ức khó chịu vì điều này. Nhưng cũng có người thì mỉm cười bỏ qua, căn bản không để trong tâm, dường như chuyện đó không có chút ảnh hưởng gì đến họ vậy.

Không để tâm tới những điều không tốt của người khác, chính là giữ cho tâm mình không biến động bởi ngoại cảnh, luôn thư thái ung dung, vậy chẳng phải đó chính là để lòng mình luôn thấy hạnh phúc, thoải mái.

Ở đơn vị, lãnh đạo hoặc đồng nghiệp trợn mắt chu mỏ với anh ta, có người trong lòng sẽ cảm thấy bực tức khó chịu, thậm chí bắt đầu sầu não; nhưng cũng có người thì giống như không nghe thấy gì cả, nên làm sao thì cứ làm như vậy thôi.

Có câu, khi con chó cắn bạn thì lẽ nào bạn phải quay lại cắn lại nó? Để tâm mình cao hơn những điều tâm thường nhỏ nhặt, bạn sẽ thấy trong lòng hạnh phúc, đó là thứ hạnh phúc của trí huệ.

Về đến nhà, bởi con cái ở trường nghịch ngợm, thầy giáo đến nhà tìm gặp, có người sẽ tức giận lôi con ra đánh một trận; nhưng có người thì sẽ thiện ý dạy dỗ con cái, cũng sẽ không chút tức giận.

Dù sao thì giận dữ cũng không làm con tốt hơn hay thông minh hơn, trái lại làm nó hình thành một thói quan che giấu mọi sự vì sợ hãi cha mẹ. Nhưng bình tĩnh, bao dung sẽ mang lại cho con sự tin tưởng, kính trọng trong suốt cuộc đời.

Người mà trong tâm lúc nào cũng đều bình thản ôn hòa, họ nhờ vào cái gì đây? Chính là bởi họ đủ rộng lượng, khoan dung, thông cảm với người khác. Họ hiểu được tha thứ chính là giải thoát cho người và cho mình, điều có được chính là tâm hồn bình thản, đường đời thuận lợi và hạnh phúc.

Cũng có người trái lại sẽ xuất hiện trạng thái tuần hoàn ác tính, cả ngày đều trải qua trong phẫn nộ và bất bình, suốt đời chỉ thấy bão tố trong lòng mà không sao biết được bình yên…

Nguyên hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, chỉ cần một tấm lòng khoan dung là đã đủ rồi. Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt chúng ta, gần trong gang tấc mà lại có cảm giác tựa như xa tận chân trời.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 1

Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 2

Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn lái xe bình an về được đến nhà.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 3

Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thân tâm đều cảm thấy tự do, không ngừng làm những việc mình thích.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 4

Hạnh phúc không ở chỗ người yêu của bạn xinh đẹp thế nào, mà là nụ cười trên môi người yêu bạn có hạnh phúc hay không.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 5

Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm quan bao lớn, mà là vô luận đi đến nơi nào, mọi người đều khen bạn là một người tốt.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 6

Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon ăn mặc đẹp, mà là không có bệnh tật tai ương.

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 7

Top định nghĩa về hạnh phúc hay nhất – 8

Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: Không sao cả, có mình ở bên bạn đây.

thuyết trình hạnh phúc là gì

giải thích hạnh phúc là gì

thế nào là hạnh phúc

cuộc sống hạnh phúc là gì