Xu Hướng 3/2023 # Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 10 View | 2atlantic.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Theo Thomas L. Heath (1861–1940), không có một ghi chép cụ thể về sự tồn tại của định lý Pytago trong các văn tự còn lưu lại của Hy Lạp từ 5 thế kỷ sau thời của Pythagoras.

According to Thomas L. Heath (1861–1940), no specific attribution of the theorem to Pythagoras exists in the surviving Greek literature from the five centuries after Pythagoras lived.

WikiMatrix

Samos là nơi sinh của nhà triết học và toán học Pythagoras (Pythagore), Định lý Pytago được đặt theo tên ông, nhà triết học Epicurus, và nhà thiên văn học Aristarchus của Samos, cá nhân đầu tiên đề xuất rằng Trái Đất xoay quanh mặt trời.

Samos is the birthplace of the Greek philosopher and mathematician Pythagoras, after whom the Pythagorean theorem is named, the philosopher Epicurus, and the astronomer Aristarchus of Samos, the first known individual to propose that the Earth revolves around the sun.

WikiMatrix

Dãy số có sự liên hệ khá thú vị… với định lý Pytago và tỷ lệ vàng.

The sequence has an interesting connection to Pythagoras’theorem of the Golden Section.

OpenSubtitles2018.v3

Định lý Pytago còn thu hút nhiều sự chú ý từ bên ngoài phạm vi toán học, như là một biểu tượng toán học thâm thúy, bí ẩn, hay sức mạnh của trí tuệ; nó cũng được nhắc tới trong văn học, kịch bản, âm nhạc, bài hát, con tem và phim hoạt hình.

The Pythagorean theorem has attracted interest outside mathematics as a symbol of mathematical abstruseness, mystique, or intellectual power; popular references in literature, plays, musicals, songs, stamps and cartoons abound.

WikiMatrix

Theo (Hayashi 2005, pp. 363), cuốn Śulba Sūtras chứa “diễn đạt bằng lời nói tồn tại sớm nhất của định lý Pytago trên thế giới, mặc dù nó đã được những người Babylon cổ đại biết đến từ trước.

According to (Hayashi 2005, pp. 363), the Śulba Sūtras contain “the earliest extant verbal expression of the Pythagorean Theorem in the world, although it had already been known to the Old Babylonians.

WikiMatrix

Phiến đất sét Lưỡng Hà Plimpton 322, viết trong giai đoạn 1790 và 1750 TCN trong thời kỳ vua Hammurabi cai trị, chứa nhiều đoạn miêu tả có liên hệ gần gũi với bộ ba số Pytago.

The Mesopotamian tablet Plimpton 322, written between 1790 and 1750 BC during the reign of Hammurabi the Great, contains many entries closely related to Pythagorean triples.

WikiMatrix

“Liệu công thức này có đáng thuộc về đóng góp cá nhân của Pythagoras, có thể giả sử một cách an toàn rằng nó thuộc về giai đoạn của toán học Pytago từ rất lâu trước đó.”

“Whether this formula is rightly attributed to Pythagoras personally, one can safely assume that it belongs to the very oldest period of Pythagorean mathematics.”

WikiMatrix

Các nhà vật lý Hoa Kỳ Leon M. Lederman và Christopher T. Hill viết trong cuốn sách của họ Symmetry and the Beautiful Universe rằng định lý Noether “rõ ràng là một trong những định lý toán học quan trọng nhất từng được chứng minh trong định hướng sự phát triển của vật lý hiện đại, có thể sánh ngang hàng với định lý Pytago“.

American physicists Leon M. Lederman and Christopher T. Hill argue in their book Symmetry and the Beautiful Universe that Noether’s theorem is “certainly one of the most important mathematical theorems ever proved in guiding the development of modern physics, possibly on a par with the Pythagorean theorem“.

WikiMatrix

Khi θ bằng 90 độ (π/2 radian), thì cosθ = 0, và công thức quy về công thức Pytago.

When θ is 90 degrees (π/2 radians), then cosθ = 0, and the formula reduces to the usual Pythagorean theorem.

WikiMatrix

Có thể đi đến định lý Pytago bằng cách nghiên cứu sự thay đổi của một cạnh kề tạo ra thay đổi như thế nào đối với cạnh huyền và áp dụng phương pháp vi tích phân.

One can arrive at the Pythagorean theorem by studying how changes in a side produce a change in the hypotenuse and employing calculus.

WikiMatrix

Pytago thành lập Trường Pytago, được ghi công đã chứng minh định lý Pytago lần đầu tiên mặc dù định lý này có một lịch sử lâu dài.

Pythagoras established the Pythagorean School, which is credited with the first proof of the Pythagorean theorem, though the statement of the theorem has a long history.

WikiMatrix

Trong thời Hy Lạp cổ đại trường phái Pytago đã đánh giá vai trò của các số trong hình học.

In ancient Greece the Pythagoreans considered the role of numbers in geometry.

WikiMatrix

Phương trình Pytago, x2 + y2 = z2, có vô số các số nguyên dương cho x, y, z thỏa mãn; các nghiệm này được gọi là bộ ba Pytago.

The Pythagorean equation, x2 + y2 = z2, has an infinite number of positive integer solutions for x, y, and z; these solutions are known as Pythagorean triples.

WikiMatrix

Carl Boyer states that the Pythagorean theorem in Śulba-sũtram may have been influenced by ancient Mesopotamian math, but there is no conclusive evidence in favor or opposition of this possibility.

WikiMatrix

Hicetas và Ecphantus, hai học trò của Pytago ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, và Heraclides Ponticus ở thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, tin rằng Trái Đất quay quanh trục của nó nhưng vẫn là trung tâm của vũ trụ.

Hicetas and Ecphantus, two Pythagoreans of the 5th century BC, and Heraclides Ponticus in the 4th century BC, believed that the Earth rotated on its axis but remained at the center of the universe.

WikiMatrix

Trong toán học, định lý Pytago (còn gọi là định lý Pythagoras theo tiếng Anh) là một liên hệ căn bản trong hình học Euclid giữa ba cạnh của một tam giác vuông.

In mathematics, the Pythagorean theorem, also known as Pythagoras’ theorem, is a fundamental relation in Euclidean geometry among the three sides of a right triangle.

WikiMatrix

Một dạng tổng quát hơn của định lý Pytago cho không gian ba chiều là định lý de Gua, đặt tên theo Jean Paul de Gua de Malves: Nếu một tứ diện có một góc khối vuông (như góc của một hình lập phương), thì bình phương diện tích của mặt đối diện với góc khối vuông bằng tổng bình phương diện tích của ba mặt còn lại.

A substantial generalization of the Pythagorean theorem to three dimensions is de Gua’s theorem, named for Jean Paul de Gua de Malves: If a tetrahedron has a right angle corner (like a corner of a cube), then the square of the area of the face opposite the right angle corner is the sum of the squares of the areas of the other three faces.

WikiMatrix

Ở đây xét đến hai hình học phi-Euclid đó là hình học cầu và hình học hyperbolic phẳng; trong mỗi trường hợp, như đối với hình học Euclid cho các tam giác không vuông, kết quả thay thế công thức Pytago bằng định luật cos phù hợp.

Here two cases of non-Euclidean geometry are considered—spherical geometry and hyperbolic plane geometry; in each case, as in the Euclidean case for non-right triangles, the result replacing the Pythagorean theorem follows from the appropriate law of cosines.

WikiMatrix

Liên hệ giữa sin và cos đôi lúc được gọi là đồng nhất thức lượng giác Pytago cơ bản.

This relation between sine and cosine is sometimes called the fundamental Pythagorean trigonometric identity.

WikiMatrix

Đây được gọi là định lý Pytago, và một bộ ba số thỏa mãn được điều kiện này được gọi là bộ ba số Pytago.

This is now known as the Pythagorean theorem, and a triple of numbers that meets this condition is called a Pythagorean triple – both are named after the ancient Greek Pythagoras.

WikiMatrix

Có thể chứng minh định lý đảo Pytago bằng cách sử dụng định lý cos hoặc chứng minh như sau: Gọi ABC là tam giác với các cạnh a, b, và c, với a2 + b2 = c2.

It can be proven using the law of cosines or as follows: Let ABC be a triangle with side lengths a, b, and c, with a2 + b2 = c2.

WikiMatrix

Có lẽ bạn biết Pytago từ những định lý như Định lý Pytago —

You might remember Pythagoras from such theorems as the Pythagorean theorem —

ted2019

Cùng thời gian ấy, những môn đồ Pytago dạy rằng Trái Đất là một hình cầu, nhưng không phải ở trung tâm; họ tin rằng nó chuyển động quanh một ngọn lửa thần bí.

About the same time, Pythagoras thought that the Earth was a sphere (in accordance with observations of eclipses), but not at the center; they believed that it was in motion around an unseen fire.

WikiMatrix

Định lý Pytago đã được biết đến từ lâu trước thời của Pythagoras, nhưng ông được coi là người đầu tiên nêu ra chứng minh định lý này.

The Pythagorean theorem was known long before Pythagoras, but he may well have been the first to prove it.

WikiMatrix

Công thức này là định lý cos, mà đôi khi được gọi là công thức tổng quát hóa của định lý Pytago.

This formula is the law of cosines, sometimes called the generalized Pythagorean theorem.

WikiMatrix

Mời Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi biết tại sao họ mời tôi rồi, tôi biết rõ rồi.

You know what, I knew why they invited me over.

OpenSubtitles2018.v3

Khi biết rằng các chị em có được lịch sử đầy vinh quang đó, tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm về lời mời này của Chủ Tịch Monson để ngỏ lời cùng các chị em.

Knowing that you have that glorious history, I felt the weight of this invitation from President Monson to speak to you.

LDS

Các anh chị em có thể cảm thấy được soi dẫn để mời một người cụ thể chia sẻ —có lẽ bởi vì người ấy có một quan điểm mà những người khác có thể được hưởng lợi khi nghe người ấy chia sẻ.

You may feel inspired to invite a specific person to share—perhaps because he or she has a perspective that others could benefit from hearing.

LDS

Tôi luôn đến tham dự khi nhận được lời mời.

I always go when I’m invited.

OpenSubtitles2018.v3

Mời vào.

Come on in.

OpenSubtitles2018.v3

Tất cả các thiệp mời đều đã được gửi đi rồi

All invitations have been distributed.

QED

Nhiều Học viên Kinh Thánh đã khởi đầu sự nghiệp rao giảng bằng việc phân phát giấy mời nghe bài diễn văn công cộng của người du hành.

Many Bible Students got their first taste of field service by distributing handbills for a pilgrim’s public talk.

jw2019

Để cho cô quay phim, tôi cho thuê cả mặt bằng Trung tâm thương mại, và vì cô, lần đầu tiên trong đời tôi bày cả bàn ăn mời khách.

I rented out the department store for you to film a movie.

QED

Tôi mời gọi các thiếu nữ trưởng thành của Giáo Hội, bất luận các chị em đang ở nơi đâu, hãy nghĩ đến Hội Phụ Nữ và biết rằng các chị em đang được cần đến ở đó, chúng tôi yêu mến các chị em và cùng nhau, chúng ta có thể có những giây phút vui vẻ.

I invite the young adult women of the Church, wherever you are, to look at Relief Society and know that you are needed there, that we love you, that together we can have a grand time.

LDS

Đức và Nhật Bản không được mời do vai trò trong Thế chiến II.

Germany and Japan were not invited because of their involvement in World War II.

WikiMatrix

8 Ê-xê-chia đã mời tất cả dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đến dự một kỳ Lễ Vượt Qua trọng thể, và sau đó là Lễ Bánh Không Men kéo dài bảy ngày.

8 Hezekiah invited all of Judah and Israel to a great Passover celebration, followed by the seven-day Festival of Unfermented Cakes.

jw2019

Anh mời một nam tín hữu kém tích cực trong tiểu giáo khu tên là Ernest Skinner, để phụ giúp trong việc mang 29 anh em thành niên trong tiểu giáo khu mà nắm giữ chức phẩm thầy giảng trong Chức Tư Tế A Rôn trở lại hoạt động tích cực và để giúp các anh em này và gia đình của họ được đi đền thờ.

He invited a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, to assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood and to help these men and their families get to the temple.

LDS

Mời anh ra khỏi xe.

Would you step out of the car, please?

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích các anh em đi học ngành chuyên môn vì nghĩ rằng họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để được mời vào nhà Bê-tên.

However, we do not encourage individuals to obtain specialized education or training with the thought that this will improve their chances of being called into Bethel.

jw2019

Ông từ chối lời mời đó.

He turned down the offer.

LDS

Vậy là ông đang mời chúng tôi phải không?

So, you’re asking us, right?

OpenSubtitles2018.v3

Để trả lời câu hỏi đó và để giúp bạn nhận ra Bữa Tiệc của Chúa có ý nghĩa gì đối với bạn, chúng tôi mời bạn đọc bài kế tiếp.

To answer that question and to help you find out what meaning the Lord’s Supper has for you, we invite you to read the following article.

jw2019

Mẹ, trước khi mẹ nói bất cứ điều gì, con đã được mời đến vũ hội.

Mama, before you say anything else, I’ve been asked to prom.

OpenSubtitles2018.v3

Các anh chị em thân mến, một số anh chị em được những người truyền giáo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô mời đến buổi họp này.

My dear brothers and sisters, some of you were invited to this meeting by missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

LDS

Lời mời này được Đấng Tiên Tri của các vị tiên tri, Đức Thầy của các vị thầy, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Mê Si nói cùng tất cả nhân loại.

It is addressed to all mankind by the one who is the Prophet of prophets, the Teacher of teachers, the Son of God, the Messiah.

LDS

Có thể cậu đc mời vào ” làm việc “.

Maybe you have been called into the Work.

OpenSubtitles2018.v3

Khi trở lại, hãy mời người đó xem trang 4, 5.

Use pages 4-5 when you return.

jw2019

Nhờ một hoặc hai người trẻ trình diễn cách mời các tạp chí từ nhà này sang nhà kia một cách đơn giản.

Have one or two youths demonstrate a simple door-to-door magazine presentation.

jw2019

Cho thí dụ về những điểm tích cực dựa trên Kinh Thánh có thể nêu ra trong sách Hiểu biết khi mời nhận sách trong thánh chức.

Give examples of positive Scriptural points that can be drawn from the Knowledge book when offering it in the ministry.

jw2019

Nói chung, đấu thầu là lời mời duy nhất để các khách hàng của bookrunner, và nếu có, dẫn quản lý, hoặc đồng quản lý.

Generally, bidding is by invitation only to high-net-worth clients of the bookrunner and, if any, lead manager, or co-manager.

WikiMatrix

Ruột Trong Tiếng Tiếng Anh

Ruột cừu.

Sheep’s intestine.

OpenSubtitles2018.v3

13 Sau khi nghe một bài giảng tại hội nghị vòng quanh, một anh và người chị ruột của mình nhận ra rằng họ cần phải điều chỉnh cách đối xử với người mẹ sống riêng ở nơi khác đã bị khai trừ sáu năm.

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.

jw2019

“Vì người đàn bà há dễ quên được đứa con còn bú của mình, để đến nỗi không thương hại đến đứa con trai ruột thịt của mình hay sao?

“For can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?

LDS

Chọn lọc dòng dõi là một ví dụ của độ phù hợp tổng thể trong đó kết hợp số của con sản xuất với số một cá nhân có thể đảm bảo việc sản xuất bởi hỗ trợ những người khác, như anh em ruột.

Kin selection is an instance of inclusive fitness, which combines the number of offspring produced with the number an individual can ensure the production of by supporting others, such as siblings.

WikiMatrix

Máu me lòng ruột.

Blood and guts.

OpenSubtitles2018.v3

Cảm xúc cuối cùng có thể đến từ ý nghĩ phải một lòng một dạ với cha/mẹ ruột.

That last reaction could be caused by your sense of loyalty to your absent parent.

jw2019

Ruột thừa ấy?

Her appendix?

OpenSubtitles2018.v3

Một ngày nọ, tôi thấy một cái lỗ trong một thân cây to, nên tôi tò mò nhìn vào bên trong và thấy rằng cái cây đó hoàn toàn rỗng ruột.

One day I saw a hole in the trunk of one of the huge trees, so I curiously looked inside and saw that the tree was completely hollow.

LDS

Họ là hai anh em ruột Môi-se và A-rôn, thuộc chi phái Lê-vi của Y-sơ-ra-ên.

They were the fleshly brothers Moses and Aaron, of Israel’s tribe of Levi.

jw2019

Ông có biết cha ruột cô bé không?

Did you know Marie’s birth father’?

OpenSubtitles2018.v3

Tùy theo vị trí của các ổ mô niêm mạc, có thể có một số các biến chứng khác chẳng hạn như gây ra sự kết dính, chảy máu hoặc tắc nghẽn đường ruột, cản trở chức năng của bàng quang và vỡ các ổ mô niêm mạc, là điều có thể khiến bệnh di căn.

Some other complications, depending on the location of the implants, can be the formation of adhesions, intestinal bleeding or obstruction, interference with bladder function, and rupture of implants, which can spread the disease.

jw2019

8 Minh họa về hai chị em ruột nêu bật một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến vị trí chúng ta sẽ có trong hội thánh.

8 An illustration of two young fleshly sisters highlights another factor that comes into play in determining the place we will occupy in the congregation.

jw2019

Sự tiến triển lạ lùng này cũng có thể là ý định nhằm hợp pháp hóa sự kế vị cuối cùng dành cho thái tử Leon, con của Eudokia Ingerina và được cho là con ruột của Mikhael.

This curious development may have been intended to legitimize the eventual succession to the throne of Eudokia Ingerina’s son Leo, who was widely believed to be Michael’s son.

WikiMatrix

Hãy tưởng tượng nỗi nhẹ nhõm của người mẹ ruột khi Sa-lô-môn phán quyết giao đứa bé cho bà và nói: “Ấy là mẹ nó”.—1 Các Vua 3:16-27.

Imagine the mother’s relief when Solomon awarded her the baby and said: “She is his mother.” —1 Kings 3:16-27.

jw2019

Vũ khiết giết người là một cây dao dài 5 inchs, vởi 3 inch bị bẻ cong, chuyên dùng để moi ruột của thú.

Murder weapon was a five-inch blade with a three-inch curvature, mainly used for gutting animals.

OpenSubtitles2018.v3

Cách đây vài năm một chị Nhân-chứng Giê-hô-va gọi điện thoại nói chuyện với người anh ruột của chị ở tại Long Island, tiểu-bang Nữu-ước.

SOME years ago one of Jehovah’s Witnesses telephoned her brother in Long Island, New York.

jw2019

Thay vì thế, bất kỳ người nam hoặc người nữ nào cũng có thể tìm được hạnh phúc thật khi là một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, chứ không phải do quan hệ ruột thịt hoặc có công trạng gì.

Rather, true happiness for any man or woman is found in being a faithful servant of God, not in any physical ties or accomplishments.

jw2019

If your children beg to remove the guts of the pumpkin – as many kids do – do n’t hand over a knife to do it .

EVBNews

Các nghiên cứu về ruột đã quan sát thấy tuyến trùng giun tròn Tictularia cristata và loài Hymenolepsis diminuta.

Studies of the intestines have observed the nematode Tictularia cristata and the cestode Hymenolepsis diminuta.

WikiMatrix

– Rối loạn tiêu hóa chẳng hạn như bệnh đường ruột

– Digestive disorders like celiac disease

EVBNews

Cô cũng biết thêm rằng mẹ ruột của Christian là một gái mại dâm.

Christian later tells Ana that his birth mother was a crack-addicted prostitute.

WikiMatrix

EVBNews

Nếu nghi ngờ bạn bị trào ngược dạ dày – thực quản , bác sĩ có thể chuyển bạn đến bác sĩ chuyên khoa dạ dày nhi , bác sĩ này chuyên điều trị cho trẻ con và thanh thiếu niên bị các bệnh về cơ quan dạ dày – ruột ( thực quản , dạ dày , ruột , và các cơ quan tiêu hoá khác ) .

If your doctor suspects you might have GERD , he or she may refer you to a pediatric gastroenterologist , a doctor who treats kids and teens who have diseases of the gastrointestinal system ( the esophagus , stomach , intestines , and other organs that aid in digestion ) .

EVBNews

nếu bạn nghĩ 20% thông tin di truyền trong mũi của bạn là nhiểu trong vùng tối sinh học nếu bạn nhìn vào ruột của mình phải co từ 40~50 lượng thông tin là vùng tối sinh học

If you think 20 percent of genetic information in your nose is a lot of biological dark matter, if we looked at your gut, up to 40 or 50 percent of that information is biological dark matter.

ted2019

+ 12 Chúa Giê-su thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại tìm kiếm một dấu lạ?

+ 12 So he sighed deeply in his spirit and said: “Why does this generation seek a sign?

jw2019

Phường Trong Tiếng Tiếng Anh

Vào ngày 14 tháng Tư, bà bị ép buộc tới trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoa Lư ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để thẩm vấn, và bị các nhân viên công lực đánh đập ở đó trước khi được cho về.

On April 14, she was forced to go to the headquarters of the People’s Committee of Hoa Lu ward in the city of Pleiku, Gia Lai province, for questioning, and beaten there by officials before being released.

hrw.org

Từ năm 2011 đến năm 2015, một sự thay đổi lớn đã được tiến hành, sau quyết định của Zeman thay thế khối phố của mình ở trong Lan Quế Phường, khiến một khu vực lớn của Lan Quế Phường trở thành công trường xây dựng.

Between 2011 and 2015, a massive change was underway, following Zeman’s decision to replace his block in Lan Kwai Fong.

WikiMatrix

Trong gia đình nói trên, cha mẹ của cặp vợ chồng trẻ kia viện lý do để bắt con họ ngưng học Kinh-thánh là vì họ không muốn làng xóm, phường khóm coi con họ là người kỳ cục hoặc ngừng giao thiệp.

In the family mentioned above, one of the reasons given by the parents for the young couple to stop their Bible study was that they did not want their children to be viewed as peculiar or to be ostracized from community activities.

jw2019

Tớ sẽ đến phường Amnesia với một nùi ảnh con tớ và nhẫn cưới

I’m going to an amnesia ward with a bunch of photos of my children and a wedding ring.

OpenSubtitles2018.v3

Hệ thống có 26 chi nhánh, phần lớn chi nhánh được đặt tên theo quận và phường nơi chúng tọa lạc.

There are 26 branches in the system, most of them named after the neighborhoods in which they are located.

WikiMatrix

Nhà ga nằm ở giữa phường Meguro và Ōta.

The station is right on the border between the wards of Meguro and Ōta.

WikiMatrix

Ồ, phường hội vệ sĩ, tốt lắm.

Oh, the lictors’guild, very good.

OpenSubtitles2018.v3

Deokjin-gu được chia thành 15 phường (dong).

Deokjin-gu is divided into 15 neighbourhoods (dong).

WikiMatrix

Tôi sẽ đưa bạn đến phường

I’ll take you to the ward

QED

Năm 1921, số lượng phường tăng lên 22.

In 1921 the number of the rioni increased to 22.

WikiMatrix

02 – Seoul và một phần của Gyeonggi-do (Gwacheon, Gwangmyeong và một vài phường của Goyang và Hanam) 031 – Gyeonggi-do 032 – Incheon và một phần của Gyeonggi-do (Bucheon và một vài cộng đồng Ansan) 033 – Gangwon-do 041 – Chungcheongnam-do 042 – Daejeon và một phần của Chungcheongnam-do (Gyeryong) 043 – Chungcheongbuk-do 044 – Thành phố Sejong 049 – Khu công nghiệp Kaesong 051 – Busan 052(2) – Ulsan 053 – Daegu và một phần của Gyeongsangbuk-do (Gyeongsan) 054 – Gyeongsangbuk-do 055 – Gyeongsangnam-do và một vài phường của Ulsan 061 – Jeollanam-do 062 – Gwangju 063 – Jeollabuk-do 064-7xx – Jeju-do Nó không cần thiết quay tiền tố của bất kì hãng nào trước khi gọi thực hiện cuộc gọi nội địa đường dài.

02 – Seoul and parts of Gyeonggi-do (Gwacheon, Gwangmyeong and some neighborhoods of Goyang and Hanam) 031 – Gyeonggi-do 032 – Incheon and parts of Gyeonggi-do (Bucheon and some insular communities of Ansan) 033 – Gangwon-do 041 – Chungcheongnam-do 042 – Daejeon and a part of Chungcheongnam-do (Gyeryong) 043 – Chungcheongbuk-do 044 – Sejong City 049 – Kaesong Industrial Region 051 – Busan 052 – Ulsan 053 – Daegu and a part of Gyeongsangbuk-do (Gyeongsan) 054 – Gyeongsangbuk-do 055 – Gyeongsangnam-do and a few neighborhoods of Ulsan 061 – Jeollanam-do 062 – Gwangju 063 – Jeollabuk-do 064 – Jeju-do It is not necessary to dial any carrier prefix before making a domestic long-distance call.

WikiMatrix

Tôi đã có các vệ tinh trinh sát khắp phường.

I’ve got nat recon satellites all over the ward.

OpenSubtitles2018.v3

Chiến thắng đáng được ghi nhận nhất của Jo Chihunn vào năm 1974 là trong cuộc thi Nihon Ki-in Championship lần thứ 22, đặc biệt vì ông vừa bị đánh bật ra khỏi vòng loại giải Bản nhân phường bởi Kojima Takaho.

His most significant accomplishment of 1974 was qualifying for the 22nd Nihon Ki-in Championship, especially since this came after being beaten out of the Honinbo preliminaries by Takaho Kojima.

WikiMatrix

Đồng thời, trụ sở được chuyển đến Phường Katsushika ở Tokyo.

At the same time, the headquarters was moved to Katsushika Ward in Tokyo.

WikiMatrix

Và giờ thì ở chỗ làm ai cũng nghĩ em là phường bán trôn mua chức.

And now everyone at work thinks I’m an evil, ladder-climbing whore.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy lưu ý đến những lời sau của người viết Thi thiên: “Con không ngồi chung với phường gian dối, tránh bọn che giấu bộ mặt thật mình” (Thi thiên 26:4).

Notice what the psalmist said: “I do not associate with deceitful men, and I avoid those who hide what they are.”

jw2019

Cho đồ thì y = f( x ) như hình tìm phường trình các tiệm cận đứng

Given the graph of y equals f of x pictured below, determine the equations of all vertical asymptotes.

QED

Hiện đô thị Lantawan còn 25 phường trên đảo Basilan.

The municipality now only consists of 25 barangays found on Basilan Island.

WikiMatrix

Trong một thời gian dài chưa có sân nhà họ thi đấu ở một vài sân khác nhau như Sân vận động Quốc gia Yoyogi, Sân vận động bóng đá Quốc gia Nishigaoka, Sân vận động phường đặc biệt Edogawa, và Sân vận động Olympic Park Komazawa , bắt đầu từ năm 2001 họ cuối cùng cũng tìm được sân nhà lâu dài.

For a long time it did not have a home stadium of its own and played at various football fields such as the National Yoyogi Stadium, the National Nishigaoka Football Field, Edogawa Special Ward Stadium, and the Komazawa Olympic Park Stadium, but in 2001 it finally found a permanent home.

WikiMatrix

Ngày 13 tháng Năm, các nhân viên công lực hành hung bà ở trụ sở công an phường Hoa Lư.

On May 13, officials physically assaulted her at Hoa Lu ward police headquarters.

hrw.org

Vào ngày 9 tháng 11 năm 1997, nhánh tới Mangfallplatz được khai mạc, có bốn nhà ga mới và chạy tới phường Untergiesing.

On 9 November 1997, the branch to Mangfallplatz was opened, which consists of four new stations and connects to the Untergiesing district.

WikiMatrix

Chiều 7 tháng 8, nghe thông tin bão Mangkhut ảnh hưởng tới Hải Phòng, một thiếu niên tên là Phạm Thanh Sơn (16 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) cùng 3 người bạn đi 2 xe máy xuống bờ biển Đồ Sơn xem bão.

In the afternoon of August 7, hear the storm Mangkhut information affecting Hai Phong, a teenager named Pham Thanh Son (16 years old, resident of Dang Giang Ward, Ngo Quyen District) and 3 friends take two motorbikes to Do Son watching storms.

WikiMatrix

Các khu vực vùng cao của thành phố bị cắt ngang qua nhiều khe núi sâu phá vỡ các thành phố thành khu vực phường tự nhiên.

The city’s highland areas are cut across by many deep ravines that break up the city into natural neighborhoods.

WikiMatrix

Chúa Giê-su gọi những kẻ buôn bán ấy là phường “trộm cướp”, rất có thể vì họ đã đổi tiền với phí cao và bán đồ với giá cắt cổ.

Jesus called the merchants “robbers,” likely because they charged exorbitant prices or fees for their services.

jw2019

Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2016. ^ Tổng của các quần thể phường 6.823 (Chorley East), 6.651 (Chorley North East), 5.961 (Chorley North West), 6.635 (Chorley South East) và 8.597 (Chorley South West), tất cả được truy cập vào ngày 25 tháng 8 năm 2015, Dữ liệu điều tra dân số Anh. ^ Institute for Name-Studies, University of Nottingham (2012).

The sum of the ward populations 6,823 (Chorley East), 6,651 (Chorley North East), 5,961 (Chorley North West), 6,635 (Chorley South East) and 8,597 (Chorley South West), all accessed 25 August 2015, UK Census Data.

WikiMatrix

Cập nhật thông tin chi tiết về Pytago Trong Tiếng Tiếng Anh trên website 2atlantic.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!